Статьи

Таблиця неправильних дієслів. Як вивчити?

  1. Визначення неправильних дієслів В минулому часі дієслово після будь-якого займенники йде в одній...
  2. Як запам'ятати неправильні дієслова?
  3. Таблиця неправильних дієслів з перекладами

Визначення неправильних дієслів

В минулому часі дієслово після будь-якого займенники йде в одній і тій же формі - c закінченням - ed - або повністю міняє свою форму. У першому випадку ми маємо справу з правильними дієсловами, у яких закінчення - ed. У другому випадку ми стикаємося з неправильними дієсловами.

До них не можна додавати - ED, тому що в минулому часі ці дієслова повністю змінюються.

Саме це ми і спостерігаємо з do. В минулому часі це не do ed (як повинно бути за правилом), а did, тому що do - це неправильне дієслово.

Так як визначити, правильний дієслово чи ні?

Тут нам допоможе трохи «жіноча» логіка: треба просто вивчити таблицю неправильних дієслів і їх переклад. Ті, яких немає в цьому списку, - правильні. Але весь підступ в тому, що неправильних дієслів - близько 200! І помножте цю цифру на 3 (неправильне дієслово має 3 форми: одна - нині, друга - час, що минув, третя - причастя). Проте, список необхідних у повсякденному житті дієслів не так великий - майже в 2 рази менше. Їх і потрібно в першу чергу знати.

Як запам'ятати неправильні дієслова?

Повторюйте вголос 3 форми кожного дієслова, так вони відмінно запам'ятовуються - як віршик! Або роздрукуйте книжку для прискореного запам'ятовування неправильних дієслів ( інструкція ).

Таблиця неправильних дієслів з перекладами

Таблиця.

Теперішній часМинулий часПричастяПереклад

1. awake awoke awoken прокидатися 2. be was, were been бути 3. beat beat beaten бити 4. become became become ставати 5. begin began begun починати 6. bend bent bent згинати, нагінаться 7. bite bit bitten кусати 8. blow blew blown дути 9. break broke broken ламати 10. bring brought brought приносити 11. broadcast broadcast broadcast транслювати 12. build built built будувати 13. burn burned / burnt burned / burnt палити, горіти 14. buy bought bought купувати 15. catch caught caught ловити 16. choose chose chosen вибирати 17. come came come приходити 18. cost cost cost коштувати 19. cut cut cut різати 20. dig dug dug копати 21. do did done робити 22. draw drew drawn 1. малювати 2. тягнути 23. dream dreamed / drea mt dreamed / dreamt мріяти 24. drive drove driven управляти 25. drink drank drunk пити 26. eat ate eaten є 27. fall fell fallen падати 28. feel felt felt відчувати 29. fight fought fought боротися 30. find found found знаходити 31. fly flew flown літати 32. forget forgot forgotten забувати 33. forgive forgave forgiven пробачити 34. freeze froze frozen морозити 35. get got gotten отримувати 36. give gave given давати 37. go went gone йти 38. grow grew grown рости 39. hang hung hung висіти 40. have had had володіти, мати 41. hear heard heard чути 42. hide hid hidden ховати 43. hit hit hit ударяти 44. hold held held тримати 45. hurt hurt hurt робити боляче 46. keep kept kept зберігати 47. know knew known знати 48. lay laid laid класти 49. lead led led вести 50. learn le arned / learnt learned / learnt вчити 51. leave left left залишати 52. lend lent lent позичати 53. let let let дозволяти 54. lie lay lain лежати 55. lose lost lost втрачати 56. make made made робити 57. mean meant meant мати намір 58. meet met met зустрічати 59. pay paid paid платити 60. put put put класти 61. read read read читати 62. ride rode ridden їздити верхи 63. ring rang rung дзвонити 64. rise rose risen підніматися 65. run ran run бігти 66 . say said said сказати 67. see saw seen бачити 68. sell sold sold продавати 69. send sent sent відправляти 70. show showed showed / shown показувати 71. shut shut shut закривати 72. sing sang sung співати 73. sit sat sat сидіти 74 . sleep slept slept спати 75. speak spoke spoken розмовляти 76. spend spent spent тр атіть 77. stand stood stood стояти 78. swim swam swum плавати 79. take took taken брати 80. teach taught taught викладати 81. tear tore torn рвати 82. tell told told розповісти 83. think thought thought думати 84. throw threw thrown кидати 85 . understand understood understood розуміти 86. wake woke woken будити 87. wear wore worn носити 88. win won won вигравати 89. write wrote written писати

Завантажити таблицю неправильних дієслів англійської мови

Як запам'ятати неправильні дієслова?
Так як визначити, правильний дієслово чи ні?
Як запам'ятати неправильні дієслова?

Новости