Статьи

Ризик банкрутства як загроза економічній безпеці підприємства

 1. Бібліографічний опис: Дмитрієва І. В., Іванова А. Р. Ризик банкрутства як загроза економічній безпеці...
 2. Діагностика кризового стану підприємства як оцінка ...
 3. Банкрутство кредитних організацій: сутність, причини, чинники
 4. Формування системи економічної діагностики ...
 5. Економічний механізм виникнення кризового ...
 6. Причини неспроможності вітчизняних підприємств
 7. Про деякі питання неплатоспроможності та банкрутства ...
 8. Фінансово-оздоровча стратегія підприємства в умовах ...
 9. Фінансові ризики при забезпеченні економічної ...

Бібліографічний опис:

Дмитрієва І. В., Іванова А. Р. Ризик банкрутства як загроза економічній безпеці підприємства [Текст] // Актуальні питання економіки та управління: матеріали V Міжнар. науч. конф. (м.Москва, червень 2017 р). - М .: Буки-Веди, 2017. - С. 114-117. - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/222/12608/ (дата звернення: 04.04.2019).

У сучасних умовах проблема економічної безпеки є актуальною, оскільки підприємства працюють в умовах різних зовнішніх і внутрішніх ризиків, а конкурентна економічне середовище приховує численні погрози. Одним з таких ризиків є ризик банкрутства підприємства, т. К. В умовах ринкової економіки невід'ємною частиною є таке явище як банкрутство підприємств, нездатних конкурувати на ринку, це обумовлює важливість розуміння сутності банкрутства і розробку дій щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Загроза банкрутства за останнім часом стала реальною для багатьох підприємств так наприклад за даними Єдиного Федерального реєстру відомостей про банкрутство за період 2009-2016 року зростання підприємств оголошених банкрутами залишається на досить високому рівні (рис.1)

Мал. 1. Число підприємств, оголошених банкрутами за період 2009-2016 р

Світова практика свідчить Оттом, що банкрутство -неізбежное явище будь-якого сучасного ринку, який використовує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталу і відображає об'єктивні процеси структурної перебудови економіки.

Однак будь-який ризик, а банкротство- це безсумнівно ризик для економічної безпеки підприємства, можна визначити і постаратися звести до мінімуму наслідки його настання.

Отже, що ж таке банкрутство підприємства? І як воно впливає на економічну безпеку підприємства? Саме два цих питання, були розглянуті автором.

Як показав аналіз наукової літератури [1 ...], банкрутство - це відмова компанії платити за своїми зобов'язаннями, з юридичної точки зору банкрутство - це визнання арбітражним судом абсолютна неплатоспроможність боржника і нездатність в зв'язку з цим здійснювати свою економічну діяльність, спрямовану на погашення боргів .

На думку автора, банкрутство - це кризова ситуація, на рішення або знаходження так званого «виходу» з якої повинна бути звернена вся увага системи економічної безпеки підприємства.

Для визначення наявності ознак банкрутства боржника враховуються:

- розмір заборгованості за передані товари;

- виконані роботи;

- надані послуги;

- суми позики з урахуванням відсотків, що підлягають сплаті боржником;

- розмір заборгованості, що виникла внаслідок безпідставного збагачення;

- розмір заборгованості, що виникла внаслідок заподіяння шкоди майну кредиторів (за винятком зобов'язань перед громадянами, перед якими боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю або здоров'ю);

- зобов'язань з виплати вихідної допомоги та оплати праці осіб, які працюють за трудовим договором;

- зобов'язань з виплати винагороди за авторськими договорами;

- зобов'язань перед засновниками (учасниками) боржника, що випливають з такої участі [2].

Важливою складовою в системі економічної безпеки підприємства, повинна бути діагностика стану підприємства, виявлення слабких і сильних сторін, а також своєчасне подолання та запобігання кризових ситуацій.

Діагностика банкрутства являє собою комплекс заходів з виявлення параметрів кризового розвитку підприємства і можливості його банкрутства в майбутньому.

Безсумнівно, діяльність підприємства слід розглядати як взаємодію зовнішніх і внутрішніх факторів.

Фактори, що впливають на виникнення кризи на підприємстві, зображені на малюнку 2.

Фактори, що впливають на виникнення кризи на підприємстві, зображені на малюнку 2

Мал. 2. Фактори, що впливають на виникнення кризи на підприємстві.

Захистом від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз виступає система економічної безпеки підприємства, яка являє собою сукупність заходів, що забезпечують економічну безпеку організації.

Економічна безпека-це стан підприємства, при якому воно може нормально функціонувати для досягнення своїх стратегічних цілей, при існуючих зовнішніх умовах і їх зміни в певних межах [4].

Результатом забезпечення економічної безпеки підприємства є стабільність (стійкість) його функціонування, ефективність фінансово-економічної діяльності (прибутковість), особиста безпека персоналу.

Таким чином, в період, коли підприємство знаходиться в «зоні ризику», політика економічної безпеки повинна стати агресивною. У зв'язку з тим, що для виходу з кризової ситуації підприємство повинно застосовувати стратегічні заходи, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Методи зниження ризику банкрутства.

методи

способи реалізації

усунення неплатоспроможності

Усунення неплатоспроможності шляхом продажу ліквідних активів; економія на умовно-змінних витратах;

Відновлення фінансової стійкості

Вдосконалення бізнес-процесів, спрямовані на підвищення ефективності.

Збільшення конкурентоспроможності товарів і послуг.

Зміна маркетингової політики;

Забезпечення фінансової рівноваги

Проведення локальних заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Реорганізація підприємства.

Надання державних і муніципальних гарантій виконання зобов'язань перед кредиторами за умови скорочення ними боргового навантаження;

диверсифікація

Дозволяє фірмі здійснити рівномірний розподіл капіталу серед різних видів господарського регулювання, що дозволить напрямками з прибутковими інвестиціями компенсувати збиткові аспекти господарства підприємства.

перепланування виробництва

У тому випадку, якщо товари або послуги підприємства не будуть конкурентоспроможними на ринку, підприємству необхідно випускати нову продукцію, це буде можливо тільки в тому випадку, якщо підприємство буде забезпечено багатофункціональним обладнанням;

Продаж частини неліквідного майна

Дозволить підприємству отримати додатковий прибуток для покриття поточних зобов'язань ..

Для реалізації всіх цих методів необхідно забезпечити такий стан підприємства, при якому ризик впливу інших загроз мінімізується, а це можна досягти тільки при ефективній системі економічної безпеки підприємства.

література:

 1. Богомолов, В. А. Вступ до спеціальності «Економічна безпека». Навчальний посібник. Гриф УМЦ «Професійний підручник». Гриф НДІ освіти і науки / В. О. Богомолов. - М .: ЮНИТИ, 2012. - 279 c,
 2. Байкіна С.Г .: Облік і аналіз банкрутств. - М .: Дашков і К, 2011
 3. Бєляєва О. Банкрутство по-новому // ЕЖ-Юрист, 2010, № 7
 4. Федеральний закон від 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. Від 29.12.2014) «Про неспроможність (банкрутство)»
 5. Адамова В. Б., Марков П. А., Спахова Н. М. Проблемні питання практики застосування законодавства про банкрутство // Вісник Арбітражного суду міста Москви, 2008, № 4.

Основні терміни (генеруються автоматично): економічна безпека підприємства, розмір заборгованості, економічна безпека, банкрутство, підприємство, виникнення кризи, кризова ситуація, стан підприємства, усунення неплатоспроможності, зобов'язання.

Проблемні питання оцінки фінансового стану ...

 технічне банкрутство - фінансова неспроможність підприємства, що характеризується перевищенням його дебіторської заборгованості над кредиторською при значну перевагу обсягу його активів над обсягом його зобов'язань ...

Діагностика кризового стану підприємства як оцінка ...

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Діагностикою неспроможності (банкрутства) організації є система

антикризове управління, економічна наука, Родіонова, розвиток підприємства, підприємство, підхід, період кризи, кризовий ...

Банкрутство кредитних організацій: сутність, причини, чинники

Удосконалення методики економічного аналізу ... Ключові слова: фіктивне банкрутство, глобальний розвиток, навмисне банкрутство, неплатоспроможність, оздоровлення

Проблемні питання оцінки фінансового стану підприємства ...

Формування системи економічної діагностики ...

Економічна безпека підприємства - це його стан, а

Ризик банкрутства як загроза економічній безпеці підприємства. Офшорізація національної економіки Росії: загроза економічній безпеці або бізнес-необхідність?

Економічний механізм виникнення кризового ...

Діагностика кризового стану підприємства як оцінка ... Можливість кризи визначається ризикованим розвитком, що проявляється в ймовірності виникнення кризи, небезпеки кризових ситуацій.

Причини неспроможності вітчизняних підприємств

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Банкрутство є результатом кризового фінансового стану підприємства, при якому суб'єкт господарювання проходить шлях від.

Про деякі питання неплатоспроможності та банкрутства ...

При аналізі економічного стану організації, а також оцінці

Основні терміни (генеруються автоматично): причина, кредиторська заборгованість, неплатоспроможність організації, Зобов'язання, банкрутство, платіж, засіб, суб'єкт.

Фінансово-оздоровча стратегія підприємства в умовах ...

Фінансово-оздоровча стратегія підприємства в умовах економічної кризи. Автори: Букова Анна Александровна, Черепанова Поліна Сергіївна.

У зв'язку з частими зіткненнями з економічної кризовою ситуацією на мікрорівні, організації стали ...

Фінансові ризики при забезпеченні економічної ...

економічна безпека підприємства, оцінка рівня економічної безпеки підприємства, система управління підприємством, внутрішнє і зовнішнє середовище функціонування. Ризик банкрутства як загроза економічній безпеці підприємства.

Отже, що ж таке банкрутство підприємства?
І як воно впливає на економічну безпеку підприємства?

Новости