Статьи

Права власників привілейованих і звичайних акцій

Права акціонерів - власників привілейованих акцій товариства (ст. 32 ФЗ «Про акціонерні товариства»).

Акціонери - власники привілейованих акцій товариства не мають права голосу на загальних зборах акціонерів, якщо інше не встановлено Федеральним законом «Про акціонерні товариства».

Привілейовані акції суспільства одного типу надають їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість. Привілейовані акції суспільства одного типу надають їх власникам однаковий обсяг прав і мають однакову номінальну вартість

У статуті товариства повинні бути визначені розмір дивіденду і (або) вартість, виплачувана при ліквідації товариства (ліквідаційна вартість) за привілейованими акціями кожного типу. Розмір дивіденду і ліквідаційна вартість визначаються в твердій грошовій сумі або у відсотках до номінальної вартості привілейованих акцій. Розмір дивіденду і ліквідаційна вартість по привілейованих акціях вважаються певними також, якщо статутом товариства встановлено порядок їх визначення. Власники привілейованих акцій, по яких не визначений розмір дивіденду, мають право на отримання дивідендів нарівні з власниками звичайних акцій.

Якщо статутом товариства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначено розмір дивіденду, повинна бути також встановлена ​​черговість виплати дивідендів по кожному з них, а якщо статутом товариства передбачені привілейовані акції двох і більше типів, по кожному з яких визначена ліквідаційна вартість , то черговість виплати ліквідаційної вартості по кожному з них.

Статутом товариства може бути встановлено, що невиплачений або не повністю виплачений дивіденд по привілейованим акціям певного типу, розмір якого визначено статутом, накопичується і виплачується не пізніше терміну, визначеного статутом (кумулятивні привілейовані акції). Якщо статутом товариства такий строк не встановлений, привілейовані акції кумулятивними не є.

Статутом товариства може бути передбачена конвертація привілейованих акцій певного типу в звичайні акції або привілейовані акції інших типів на вимогу акціонерів - їх власників або конвертація всіх акцій цього типу в строк, визначений статутом товариства. В цьому випадку статутом товариства на момент прийняття рішення, що є підставою для розміщення конвертованих привілейованих акцій, повинні бути визначені порядок їх конвертації, в тому числі кількість, категорія (тип) акцій, в які вони конвертуються, і інші умови конвертації. Зміна зазначених положень статуту товариства після прийняття рішення, що є підставою для розміщення конвертованих привілейованих акцій, не допускається.

Конвертація привілейованих акцій в облігації та інші цінні папери, за винятком акцій, не допускається. Конвертація привілейованих акцій у звичайні акції та привілейовані акції інших типів допускається тільки в тому випадку, якщо це передбачено статутом товариства, а також при реорганізації товариства відповідно до вищезгаданим законом.

Акціонери - власники привілейованих акцій беруть участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу при вирішенні питань про реорганізації і ліквідації товариства.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного типу набувають право голосу при вирішенні на загальних зборах акціонерів питань про внесення змін і доповнень до статуту товариства, що обмежують права акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу, включаючи випадки визначення або збільшення розміру дивіденду і (або) визначення або збільшення ліквідаційної вартості, виплачуваних по привілейованим акціям попередньої черги, а також надання акціонерам - власникам привілейованих акцій іншого типу переваг в черговості виплати дивіденду і (або) ліквідаційної вартості акцій. Рішення про внесення таких змін і доповнень вважається прийнятим, якщо за нього віддано не менше ніж три чверті голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у загальних зборах акціонерів, за винятком голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, права за якими обмежуються, і три чверті голосів всіх акціонерів - власників привілейованих акцій кожного типу, права за якими обмежуються, якщо для прийняття такого рішення статутом товариства не встановлена ​​більша кількість голосів акціонерів в.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного типу, розмір дивіденду по яких визначено в статуті товариства, за винятком акціонерів - власників кумулятивних привілейованих акцій, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи зі зборів, наступного за річним загальними зборами акціонерів, на якому незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату дивідендів або було прийнято рішення про неповну виплату дивідендів за привілейованими акціями цього типу. Право акціонерів - власників привілейованих акцій такого типу брати участь у загальних зборах акціонерів припиняється з моменту першої виплати за вказаними акціях дивідендів у повному розмірі.

Акціонери - власники кумулятивних привілейованих акцій певного типу мають право брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, починаючи зі зборів, наступного за річним загальними зборами акціонерів, на якому повинно було бути прийнято рішення про виплату за цими акціями в повному розмірі накопичених дивідендів, якщо таке рішення не було прийнято або було прийнято рішення про неповну виплату дивідендів. Право акціонерів - власників кумулятивних привілейованих акцій певного типу брати участь у загальних зборах акціонерів припиняється з моменту виплати всіх накопичених за вказаними акціях дивідендів у повному розмірі.

Права акціонерів - власників звичайних акцій товариства (ст. 31 ФЗ «Про акціонерні товариства»).

Кожна звичайна акція товариства надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав.

Акціонери - власники звичайних акцій товариства можуть відповідно до зазначеного закону і статутом товариства брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, а також мають право на отримання дивідендів, а в разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна. Акціонери - власники звичайних акцій товариства можуть відповідно до зазначеного закону і статутом товариства брати участь у загальних зборах акціонерів з правом голосу з усіх питань його компетенції, а також мають право на отримання дивідендів, а в разі ліквідації товариства - право на отримання частини його майна

Чи не надають право голосу звичайні акції:

 1. акції, що належать засновнику товариства, до моменту їх оплати (якщо інше не передбачено статутом товариства, п. 1 ст. 34 закону);
 2. в повному обсязі сплачені засновником товариства акції, право власності на які перейшло до суспільства (п. 1 ст. 34 закону);
 3. акції, придбані товариством (п. 3 ст. 72 закону);
 4. акції, викуплені товариством в інших випадках, ніж реорганізація суспільства (п. 6 ст. 76 закону);
 5. акції, що належать зацікавленій особі, при голосуванні з питання про схвалення угоди із зацікавленістю (п. 4 ст. 83 закону);
 6. акції, що належать особі, зобов'язаному направити в відкрите суспільство обов'язкове пропозицію, та її афілійованим особам і які складають більше 30% загальної кількості акцій відкритого суспільства, до дати направлення у відкрите суспільство обов'язкового пропозиції (п. 6 ст. 84.2 закону).

У Федеральному законі «Про акціонерні товариства» також передбачені наступні права акціонерів:

 • право відчужувати належні акціонерам акції без згоди інших акціонерів та товариства (п. 1 ст. 2);
 • переважне право акціонерів закритого суспільства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства (п. 3 ст. 7);
 • переважне право придбання розміщуваних у вигляді відкритої підписки додаткових акцій і емісійних цінних паперів, конвертованих в акції (п. 1 ст. 40);
 • право на оскарження до суду рішення, прийнятого загальними зборами акціонерів з порушенням вимог Закону «Про акціонерні товариства», інших актів цивільного законодавства Російської Федерації, статуту товариства, у разі якщо акціонер не брав участі в загальних зборах акціонерів або голосував проти прийняття такого рішення та вказаним рішенням порушені його права і законні інтереси (п. 7 ст. 49);
 • право доступу до інформації (матеріалів), обов'язкової для надання особам, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів (п. 3 ст. 52);
 • право внести питання до порядку денного річних загальних зборів акціонерів і висунути кандидатів у раду директорів (наглядова рада) суспільства, колегіальний виконавчий орган, ревізійну комісію (ревізори) і рахункову комісію товариства. Таке право належить акціонерам (акціонеру), що є в сукупності власниками не менше ніж 2% голосуючих акцій товариства (п. 1 ст. 53);
 • право запропонувати кандидатів для обрання до ради директорів (наглядова рада) суспільства, в разі якщо пропонований порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів містить питання про обрання членів ради директорів (наглядової ради) товариства. Таке право належить акціонерам (акціонеру), що є в сукупності власниками не менше ніж 2% голосуючих акцій товариства (п. 2 ст. 53);
 • право вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів, а якщо протягом встановленого терміну радою директорів (наглядовою радою) товариства не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або прийнято рішення про відмову в його скликанні, право скликати позачергові загальні збори акціонерів. Такі права належать акціонерам (акціонеру), що є в сукупності власниками не менше ніж 10% голосуючих акцій товариства на дату пред'явлення вимоги (п. 1 і 8 ст. 55);
 • право звернутися до суду з позовом до члена ради директорів (наглядової ради) товариства, одноосібного виконавчого органу товариства (директору, генеральному директору), тимчасового одноосібного виконавчого органу товариства (директору, генеральному директору), члену колегіального виконавчого органу товариства (правління, дирекції), так само як і до керуючої організації (керуючому) про відшкодування завданих товариству збитків у випадку, передбаченому абз. 1 п. 2 ст. 71. Таке право належить акціонеру (акціонерам), який володіє в сукупності не менш ніж 1% розміщених звичайних акцій товариства (п. 5 ст. 71);
 • право звернутися до суду з позовом до члена ради директорів (наглядової ради) товариства, одноосібного виконавчого органу товариства (директору, генеральному директору), тимчасового одноосібного виконавчого органу товариства (директору, генеральному директору), члену колегіального виконавчого органу товариства (правління, дирекції), так само як і до керуючої організації (керуючому) про відшкодування заподіяних йому збитків у випадку, передбаченому абз. 2 п. 2 ст. 71 (п. 5 ст. 71);
 • право вимагати викупу товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках, передбачених в п. 1 ст. 75;
 • право звернутися до суду з позовом про визнання недійсною великої угоди, укладеної з порушенням вимог, встановлених коментованою законом (п. 6 ст. 79), або угоди, в здійсненні якої є зацікавленість, укладеної з порушенням вимог до угоди, передбачених коментованим законом (п . 1 ст. 84);
 • права, що виникають при здійсненні передбачених гл. XI.1 Закону процедур регулювання в разі придбання великого пакета акцій відкритого суспільства, в т.ч. право брати добровільну або обов'язкову пропозицію, направивши заяву про продаж акцій (п. 4 ст. 84.3); права, що виникають при невиконанні особою, яка направила добровільне або обов'язкове пропозицію, обов'язку сплатити в термін придбані акції (п. 8 ст. 84.3); право звернутися до суду з позовом про визнання недійсним правочину, вчиненого відкритим суспільством з порушенням вимог про порядок прийняття рішень органами управління відкритого суспільства після отримання добровільного або обов'язкового пропозиції (п. 2 ст. 84.6); право вимагати викупу акцій у разі отримання передбаченого п. 1 ст. 84.7 повідомлення про наявність такого права (п. 4 ст. 84.7); права, що виникають при невиконанні особою, яка направила повідомлення про наявність права вимагати викупу акцій, обов'язку сплатити в термін придбані акції (п. 7 ст. 84.7); право звернутися до арбітражного суду з позовом про відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неналежним визначенням ціни акцій, що викуповуються, зазначеної в передбаченому п. 1 ст. 84.8 Закону вимозі про викуп цінних паперів (п. 4 ст. 84.8).

Відповідно до п. 3 ст. 11 права акціонерів - власників звичайних акцій (як і власників привілейованих акцій кожного типу) повинні бути визначені в статуті товариства

Новости