Статьи

Питання 1. Поняття, причини виникнення криз і їх види

зміст

Лекція 1. Поняття та ознаки неспроможності і банкрутства

1. Поняття, причини виникнення криз і їх види.

2. Поняття неспроможності і банкрутства.

3. Види і стадії банкрутства

Лекція 2. Тема 2. Антикризове управління підприємством, організацією в умовах банкрутства на основі комплексного економічного аналізу

1.Антікрізісное регулювання та економіко-правові умови управління підприємством, організацією;

2.Функціональні-вартісний аналіз (ФВА) - інструментарій пошуку резервів підприємства.

Лекція 3. Аналіз ймовірності настання банкрутства

1.Значеніе, завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Способи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства.

2.Методи аналізу ймовірності настання банкрутства.

3 Коригування методик передбачення банкрутства з урахуванням специфіки галузей.

Лекція 4. Фінансове оздоровлення

1. Сутність, порядок і наслідки фінансового оздоровлення.

2. Управління боржником у ході фінансового оздоровлення.

3. Закінчення процедури фінансового оздоровлення.

4. Бухгалтерський облік фінансової допомоги підприємству-банкруту.

Лекція 5. Методичні засади складання ліквідаційних балансів

1. Економічна сутність ліквідаційних і нульових балансів.

2. Черговість задоволення вимог кредиторів.

3. Механізм складання проміжного ліквідаційного балансу.

Лекція 1. Поняття та ознаки неспроможності і банкрутства

1. Поняття, причини виникнення криз і їх види.

2. Поняття неспроможності і банкрутства.

3. Види і стадії банкрутства.

Питання 1. Поняття, причини виникнення криз і їх види

У найзагальнішому вигляді криза - це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі (організації), що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі.

Сутність кризи в термінах економіки можна визначити наступним чином:

- криза - це неузгодженість в діяльності окремих систем організації (економічної, фінансової, соціальної та ін.);

- криза - це неплатоспроможність, це наростаюча небезпека банкрутства і ліквідації організації.

Подання про кризу як найтісніше пов'язані з сутністю та діяльністю організації. Так, в сучасній літературі поняття «організація» розглядається як група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети або цілей; як відособлена громадська осередок в загальній системі громадського поділу праці. Як організацій можуть розглядатися: окрема фірма, банк, компанія, підприємство, установа освіти і т. П.

Для розуміння сутності кризи і його природи розглянемо дві тенденції існування організації: функціонування і розвиток.

Функціонування - це підтримка життєдіяльності організації, збереження її цілісності, якісної визначеності, сутнісних характеристик. Розвиток - це придбання організацією нової якості, що зміцнює її життєстійкість в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Функціонування і розвиток взаємопов'язані між собою, відображають діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Функціонування організації передбачає обов'язкову наявність предмета праці, засобів праці і людини, який здійснює трудову діяльність. Функціонування організації можливо лише при певній відповідності цих факторів виробництва, а результат повинен відповідати інтересам і потребам людини.

Розвиток характеризує зміни в предметі, засобах праці і в людині. Критерієм цих змін є підвищення продуктивності праці, виникнення нової технології, підвищення ефективності виробництва.

Зв'язок функціонування і розвитку має діалектичний характер. Функціонування стримує розвиток, а розвиток руйнує багато процесів функціонування, але створює умови для більш стійкого функціонування організації в перспективі. Тобто виникає циклічна тенденція розвитку, яка відображає періодичне настання криз.

Таким чином, наступ криз викликається не тільки суб'єктивними, а й об'єктивними причинами, самою природою організації.

Кризи можуть також виникати і в самих процесах функціонування. Наприклад, протиріччя між рівнем техніки і кваліфікацією персоналу, між технологіями та умовами її використання.

Поняття кризи тісно пов'язане з поняттям соціально-економічної системи, яка може проявляти здатність свого існування в двох напрямках. Це функціонування (збереження своїх особливих функцій для підтримки цілісності) і розвиток (придбання нових якостей і функцій в умовах мінливого зовнішнього середовища).

Це функціонування (збереження своїх особливих функцій для підтримки цілісності) і розвиток (придбання нових якостей і функцій в умовах мінливого зовнішнього середовища)

Мал. 1. Виникнення небезпеки кризи в соціально-економічній системі

Причини кризи можуть бути:

- об'єктивними - пов'язані з циклічними потребами модернізації і реструктуризації;

- суб'єктивними - породжені помилками і недоліками в управлінні.

Причини кризи можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні - пов'язані з недосконалістю управління на макро- і мікроекономічних рівнях, з інноваціями (нові наукові знання, розвиток науково-технічного прогресу), з природними змінами (наприклад, погіршення екологічної ситуації), нарешті, з обставинами непереборної сили. Зовнішні причини для виникнення і розвитку кризи існують завжди, тому так важливо передбачити його можливі прояви. Внутрішні - пов'язані з неефективним менеджментом на підприємстві через непрофесіоналізм персоналу, ускладнення-діяльності внаслідок зростання масштабів бізнесу і консерватизму особистості.

Кризи розрізняються по своїй суті, причин прояви і наслідків. Класифікацію криз зазвичай пов'язують з вибором засобів і способів управління ними (рис. 2).

Мал. 2. Типологія криз

Причини кризи можуть носити об'єктивний і суб'єктивний характер. Через зміни в навколишньому середовищі їх можна назвати зовнішніми, а, наприклад, неефективний менеджмент або тихий саботаж персоналу можна віднести до внутрішніх причин. Причини кризи можуть носити випадковий характер і виявлятися в результаті помилок і прорахунків менеджменту.

Наслідки криз можуть призвести до оновлення або руйнування, оздоровлення чи виникнення нової кризи, ослаблення або його загострення, плавному виходу або різкого посилення кризи.

Мал. 3. Наслідки криз

В аналізі конкретних кризових ситуацій необхідно відстежувати прикордонні лінії охоплення соціально-економічної системи, структуру цієї системи і середовище функціонування.

Дата додавання: 2015-01-29; переглядів: 132; Порушення авторських прав

Новости