Статьи

Оборотний капітал і показники оборотності оборотного капіталу

 1. Оборотний капітал ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ (Working Capital)-капітал організації, вкладений в оборотні активи...
 2. Оборотність запасів (inventory turnover)
 3. Оборотність дебіторської заборгованості
 4. Період погашення дебіторської заборгованості формула

Оборотний капітал

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ (Working Capital)-капітал організації, вкладений в оборотні активи (оборотні кошти), поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності. Оборотний капітал як мінімум одноразово обертається протягом року або одного виробничого циклу, якщо останній перевищує рік.

Під оборотністю капіталу в даному випадку мається на увазі трансформація фінансових ресурсів, яка відбувається в організації циклічно.

В процесі діяльності будь-якого бізнесу, частина коштів так чи інакше буде в ньому заморожена у вигляді дебіторської та кредиторської заборгованості, в запасах сировини і матеріалів. Це цілком нормальне явище і сума цих показників буде визначати значення оборотного капіталу.

Основні компоненти оборотного капіталу

Грошові кошти + Дебіторська заборгованість + Товарно-матеріальні запаси - Кредиторська заборгованість

Чим бізнес крупніше тим йому потрібно більше оборотного капіталу. Підтримка ефективного розміру оборотного капіталу - одна з основних задач менеджерів компанії. Вони повинні стежити, щоб гроші компанії постійно працювали і не залежувались на рахунках, щоб рівень запасів на складах компанії був оптимальним і вони не залежувались без діла довгий час.

Операційний цикл представляє собою період повного обороту всієї суми оборотного капіталу, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.

Рух оборотних коштів організації в процесі операційного циклу проходить чотири основні стадії, послідовно змінюючи свої форми.

СТАДІЇ РУХУ оборотних коштів

 1. На першій стадії грошові кошти (включаючи їх субститути у формі короткострокових фінансових вкладень) використовуються для придбання товарів, тобто вхідних запасів матеріальних оборотних коштів.
 2. На другій стадії вхідні запаси матеріальних оборотних коштів у результаті безпосередньої виробничої діяльності перетворюються в запаси готової продукції.
 3. На третій стадії запаси готової продукції реалізуються споживачам і до настання їх оплати перетворюються в дебіторську заборгованість.
 4. На четвертій стадії інкасована, тобто оплачена, дебіторська заборгованість знову перетвориться в грошові кошти, частина яких до їх виробничого запитання може зберігатися у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладень.

Для оцінки ефективності управління оборотним капіталом використовують деякі фінансові показники, які оцінюють обсяг капіталу замороженого на кожному етапі бізнес-циклу. Одиницею виміру даних показник як правило виступає «день».

Оборотність кредиторської заборгованості (payables days, Accounts Payable Turnover Ratio)

Розрахунок коефіцієнта оборотності можна зробити 2 способами. У першому випадку показник виводиться через собівартість проданої продукції:

КОКЗ = СПТ / СКЗ,

де:

КОКЗ - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

СПТ - собівартість проданих товарів;

СКЗ - середня кредиторська заборгованість, яка дорівнює половині суми кредиторської заборгованості на початок і на кінець аналізованого періоду.

У другому випадку коефіцієнт оборотності розраховується через виручку.

КОКЗ = В / СКЗ,

де:

КОКЗ - коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

В - виручка;

СКЗ - середня кредиторська заборгованість.

Розрахунок показника через собівартість проданої продукції є більш точним, оскільки в розрахунку на основі виручки в залежності від змін націнки може призвести до шумів коефіцієнта.

Коефіцієнт оборотності заборгованості перед кредиторами показує, скільки разів за аналізований період підприємство погасило середню величину своєї кредиторської заборгованості.

Для того щоб визначити цей коефіцієнт в днях:

Оборотність кредиторської заборгованості в днях = 365 / Коефіцієнт оборачіваемостікредіторской заборгованості

Оборотність запасів (inventory turnover)

Для контролю оборотності запасів необхідно оперувати трьома показниками:

 • середній товарний запас за період, тобто скільки у нас товарів лежить на складі, наприклад, за місяць;
 • період (місяць, рік, тиждень - для швидкопсувних товарів);
 • товарооборот за цей період (в цінах складського обліку).

Середній товарний запас за період - середнє значення запасів за період (середньорічне, середньомісячного), визначається як сума на початок і на кінець періоду, поділена навпіл, хоча можливо і більш детальний розгляд їх змін протягом періоду, наприклад, щодо місяця:

ТЗср = (Тз1 / 2 + ТЗ2 + Тз3 + ТзN / 2) / N-1

де:

ТЗср - середні запаси за період
Тp1 - ТpN - запаси на певну дату (наприклад: 1 число, 10 число місяця і т.д.);
N - кількість точок знімання складських запасів (кількість дат в періоді).

Звертаю увагу, що в цьому випадку, при розрахунку середнього товарного запасу використовується формула середнього хронологічного, а не середнього аріфрметімческого.

Коли говорять про оборотності запасів, можуть мати на увазі наступні показника оборотності запасів:

 • коефіцієнт оборотності запасів;
 • оборотність запасів в днях;
 • оборотність запасів в разах;

Коефіцієнт оборотності запасів (inventory turnover ratio) - фінансовий показник «західної» облікової системи, що розраховується як відношення собівартості проданих товарів до середньої величини запасів за період. Оборотність запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції або витрати запасів за період до середнього за період об'єму запасів на складі;

IT = собівартості проданих товарів / Середні запаси;

Оборотність запасів в днях показує, скільки днів потрібно для продажу середнього складського запасу. Вона обчислюється за формулою:

Про дн = Середній товарний запас * к-ть днів / Товарообіг за цей період

Оборотність в разах каже, скільки разів за період товар «обернувся», продався і запас знову поповнився на складі. Обчислюється за формулами:

Про раз = Собівартості проданих товарів / Середній товарний запас за період

Звертаю увагу: в різних джерелах можна зустріти замість собівартості товарів, такі показники, як: виручка, товарообіг за період та ін. Варто розуміти, що коли мова ведеться про оборотності готової продукції на складі, то при розрахунку необхідно приймати те, що товар необхідно враховувати в складських цінах (цінах складського обліку), а не в продажних цінах (по середньо-зваженої продажів, або по прайсовими цінами ).

Оборотність дебіторської заборгованості

Формула розрахунку оборотності дебіторської заборгованості з підручників з фінансового аналізу має недоліки, до того ж на практиці фінансисти роблять помилки при її застосуванні. Пропонуємо скориговану методику розрахунку.

Формула розрахунку оборотності дебіторської заборгованості

Для розрахунку зазвичай застосовують стандартну формулу коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, описану в більшості підручників з фінансового аналізу:

ОДЗ = ((ДЗН: 2 + ДЗК: 2): В) КД

де:

 • ОДЗ - період обороту дебіторської в днях;
 • ДЗН і ДЗК - її розмір, відповідно, на початок і кінець періоду в валюті звітності;
 • В - виручка у валюті звітності;
 • КД - кількість днів в періоді.

Ця формула має недоліки, до того ж на практиці фінансисти роблять помилки при її застосуванні. Найпоширеніша - використання показника «чиста виручка» зі звіту про прибутки і збитки, тобто виручки за вирахуванням непрямих податків (ПДВ і акцизів). Оскільки дебіторка містить в собі непрямі податки, виникає проблема непорівнянності показників. Тоді розрахований період її обороту виглядає гірше, ніж насправді, особливо якщо компанія - платник акцизів, що заважає ефективному управлінню дебіторською заборгованістю.

Але навіть при підстановці в якості виручки правильного значення даний показник може значно спотворюватися. Справа в тому, що виручка від реалізації продукції, як правило, визначається «по відвантаженню», а зменшення оборотності відбувається в момент надходження грошових коштів. Відвантаження продукції спричиняє зростання дебіторки і одночасно поліпшує обертів. При цьому реального скорочення періоду обороту може не відбуватися, оскільки плата за відвантажений товар не надходить. Проблема характерна для компаній, агресивно нарощують обсяги продажів за рахунок збільшення клієнтам відстрочок платежу.

Формула розрахунку оборотності дебіторської заборгованості в днях

Найбільш поширений на практиці і зрозумілий варіант - період погашення боргу в днях.

ОДЗ в днях = (ДЗС х 365) / В

де ОДЗ - оборотність дебіторської заборгованості в днях;

ДЗС - середня заборгованість;

В - виручка.

Цей коефіцієнт покаже, скільки в середньому триває дебіторська заборгованість в днях. Чим менше коефіцієнт, тим краще для компанії-постачальника. Показник доцільно зіставляти з середнім періодом відстрочки платежу для покупців. Припустимо, отримане значення дорівнює 60 дням, а відповідно до діловою практикою компанії відстрочка платежу надається клієнтам на 30 днів. Отже, контрагенти систематично порушують терміни оплати. В результаті кошти організації відволікаються з обороту. Така компанія потребує термінового коректування кредитної політики і оптимізації бізнес-процесів взаємодії з покупцями.

Середній період погашення дебіторки

Фінансовому директору також варто не рідше разу на тиждень аналізувати середній період погашення дебіторської заборгованості. Це дозволить переконатися, що кредитування і стягнення боргів здійснюються належним чином. Швидкість, з якою компанія може отримувати платежі клієнтів за залишками заборгованості, є критично важливою для скорочення потреби в грошах.

Дуже короткий період стягнення дебіторки вказує на те, що функції кредитування і стягнення в компанії працюють дуже добре в плані уникнення потенційно проблемних клієнтів і отримання прострочених платежів. Цей показник особливо корисний, коли порівнюється зі стандартним терміном кредиту, наданого покупцям. Наприклад, якщо середній період погашення становить 60 днів, а термін кредиту 30 днів, то покупці занадто затягують оплату рахунків. Ознакою гарної роботи є ситуація, коли середній період погашення всього на кілька днів перевищує стандартний термін кредиту.

Період погашення дебіторської заборгованості формула

Період погашення дебіторської заборгованості = Середня дебіторська заборгованість / (Річні продажі / 365)

Розглянемо приклад. Фінансовий директор Flexo Paneling Company, виробник модульного офісного обладнання, хоче визначити період погашення дебіторської заборгованості. У звітному періоді в червні входить залишок дебіторської заборгованості склав $ 318 000, і вихідний - $ 383 000. Продажі за травень і червень склали в сумі $ 625 000.

Виходячи з цих даних, фінансовий директор розраховує середній термін погашення наступним чином:

Зауважте, що фінансовий директор отримав обсяг річних продажів в знаменнику, помноживши двомісячний період продажів в травні-червні на шість. З огляду на, що компанія має встановлений період оплати 30 днів після виставлення рахунку, період отримання дебіторської заборгованості в 34,1 дня виглядає прийнятним.

Самі по собі ці цифри мало, що говорять. Вони знаходять сенс в порівнянні:

 • з аналогічними показниками конкурентів або подібних компаній за характером бізнесу;
 • з динамікою зміни цих показників у компанії в часі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.

Новости