Статьи

НОУ ІНТУЇТ | лекція | імідж лідера

 1. Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com
 2. короткі підсумки
 3. питання

Анотація: Імідж і якості менеджера. Формування іміджу і зовнішні дані. Основні характеристики іміджу керівника. Невербальне спілкування як елемент іміджу.

29 29.ppt

Ви можете завантажити: презентацію

Дивитися лекцію на: ІНТУЇТ | youtube.com

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Якщо проблеми з відео, натисніть вище посилання youtube

Мета лекції: визначити зміст іміджу лідера і джерела його формування та підтримки.

Імідж - збірне поняття. Це вигляд менеджера, тобто та форма поведінки людини, завдяки якій "на люди" виставляються перспективні особистісні та ділові характеристики. Найбільш пріоритетними серед них слід вихованість, ерудицію, професіоналізм.

Отже, менеджеру необхідно володіти певними якостями, манерами, вмінням правильно керувати трудовим колективом, максимально ефективно використовувати творчі здібності кожного з працівників, домагаючись тим самим гнучке реагування на вимоги замовників.

З огляду на службових обов'язків, менеджеру необхідно вміти переконувати, залучати колектив на вирішення поставлених перед ним завдань, тому дуже важливо навчитися використовувати потрібний тон в діловому спілкуванні, володіти вмінням віддавати розпорядження. Розпорядження менеджера буде ефективно виконано в тому випадку, якщо воно не тільки зрозуміле підлеглим, а й усвідомлено прийнято ім. Слід викликати інтерес працівника до завдання, показавши йому ту користь, яку отримає особисто він і колектив в результаті його виконання. Розпорядження даються тільки в двох формах, а саме наказу і прохання. Необхідно використовувати ці форми відповідно до ситуації, але важливо розуміти, що прохання сприймається підлеглим з великим бажанням і виконується охочіше, ніж наказ.

Одним з основних комунікаційних умінь менеджера є конструктивна критика своїх колег і підлеглих, які не наживаючи ворогів, формуючи сприятливу психологічну атмосферу в колективі.

Менеджер повинен чітко розуміти, що такі риси поведінки як ввічливість, тактовність, делікатність, необхідні не тільки для "уміння поводитися в суспільстві", але і для повсякденного життя. Не слід забувати і про культуру спілкування, почуття міри, доброзичливості, необхідно повністю управляти своїми емоціями, а також стресами. Важливо мати свій власний стиль поведінки, благородний образ, імідж, який гарантує не тільки половину успіху, а й постійне задоволення від діяльності.

Імідж керівника - це продовження іміджу організації. Завжди слід пам'ятати про те, що імідж менеджера і іміджу організації - дві взаємопов'язані речі і підкріплюють один одного.

Успіх в комерційній діяльності залежить не тільки від рівня влади, а й від сили особистого авторитету менеджера.

Авторитет - заслужену довіру, яким користується менеджер у своїх підлеглих, вищого керівництва і просто колег по роботі. Це визнання особистості, оцінка колективом відповідності особистісних якостей менеджера встановленим вимогам. Авторитет необхідно визначати як систему відносин, цінностей і результат роботи.

Авторитет менеджера, пов'язаний з виконанням власних основних функцій відповідно до займаної посади, обов'язково повинен підкріплюватися особистим прикладом і високими моральними якостями. Тому необхідно розрізняти два джерела авторитету:

 • офіційний, який визначається займаною посадою (посадовий статус);
 • реальний авторитет - це незаперечна довіру і повагу (суб'єктивний статус).

Менеджер, що володіє авторитетом, викликає прихильність до себе людей, надає на них позитивний вплив. Очевидно, що до рішень авторитетного і неавторитетного менеджера підлеглі відносяться по різному. У першому випадку розпорядження приймається без внутрішнього протиріччя, з готовністю виконується.

Розпорядження неавторитетного менеджера завжди викликають почуття внутрішнього сум'яття, а недовіра до такого менеджеру обертається і недовірою до його рішень.

Вимоги, що висуваються до керівника при формуванні іміджу:

 1. Керівник завжди повинен пам'ятати, що його особистий приклад є найважливішим засобом впливу на підлеглих. Перш за все, він не повинен допускати розбіжності слова і справи.
 2. Менеджеру слід уникати упереджень, йому необхідно бути об'єктивним і справедливим у спілкуванні з людьми, підтримувати нормальні відносини з усіма працівниками, не виділяючи нікого з них.
 3. Для підтримки нормального морально-психологічного клімату в колективі керівникам варто встановлювати і підтримувати контакти з неформальними лідерами.
 4. Дотримання норм і правил етикету - найважливіша вимога до поведінки керівника.
 5. Разом з моральними якостями керівника важливо володіти і необхідними для управлінської діяльності психологічними задатками.

Виділяють такі типи іміджу:

 • Дзеркальний - це імідж, який характеризується поданням нас про самих себе.
 • Поточний - такий тип іміджу який можна назвати як "погляд зі сторони".
 • Бажаний - відображення того типу іміджу, до якого прагне менеджер.
 • Корпоративний - являє собою імідж всієї організації, а не конкретного підрозділу або особи.
 • Множинний - цей представляє з себе поєднання безлічі незалежних напрямків іміджу в одній корпорації.
 • Харизматичний - як правило, такий тип іміджу приписують вождям, лідерам.
 • Закритий - вдає із себе можливість вписувати закриті, власні риси.
 • Міфологічний - імідж, який визначається системою сформованих в суспільстві міфів.

Особистий імідж менеджера зазвичай розглядається як свідчення того, яким людина сама себе представляє. Можна виділити наступні рекомендації, які можуть стати в нагоді для створення ефективного іміджу менеджера.

Одяг і зовнішність. Суть вміння добре одягатися в тому, щоб одяг підходила до конкретного випадку. Це означає, що тут немає незаперечних правил. Практичність - це найважливіший показник відповідності.

Виділяються також суто просторові (невербальні) моменти, які дозволяють відрізнити лідерів від підлеглих. У європейській культурі лідер завжди розташовується поза інших. Така позиція "поза і над" (як, наприклад, при публічному виступі), або "поза і попереду" (наприклад, в різних ходах, походах військ і т.д.) дозволяє виділити будь-яку фігуру в якості лідера. Ці факти були виділені поруч вчених, однак ще задовго до цього безліч людей розуміло це на інтуїтивному рівні.

Очевидно, що позиції лідера, - це позиція поза натовпу і над нею, однак відділення та відокремлення лідера від послідовників має бути детально визначено, тому як одночасно з демонстрацією своєї винятковості, лідер повинен продемонструвати своїм послідовникам, що такий же, як вони. Така схожість лідера і послідовників може проходити в двох ракурсах.

Перш за все, послідовники бажають бачити своїм лідером тієї людини, яка розділяє їх переконання і ідеали, моральні норми.

Так само, менеджер повинен прагнути показати, що він - звичайнісінька людина, з такими ж потребами, слабкостями, звичками.

Стратегія "я один з вас" дозволяє менеджеру досягти почуття близькості з підлеглими.

Отже, всі представлені правила є досить універсальні і здатні в тій чи іншій мірі використовуватися будь-яким керівником. Однак лідерські стратегії обов'язково повинні змінюватися в залежності від особливостей самого менеджера, характеру його аудиторії і ситуації, що склалася.

короткі підсумки

У лекційному матеріалі визначено поняття іміджу лідера, наведено його розгляд через організаційне оточення і внутрішні установки.

Представлений ряд вимог, який пред'являється до керівника при формуванні іміджу, виділені типи іміджу з їх описом.

питання

 1. Дайте визначення поняттю іміджу лідера і керівника, визначте основні риси понять.
 2. Охарактеризуйте поняття авторитету керівника та його джерел.
 3. Визначте типи іміджу керівника.
 4. Назвіть невербальні моменти на відміну лідера від підлеглих.
 5. Опишіть подібність лідера і послідовників.

Ключові терміни:

Авторитет - заслужену довіру, яким користується керівник у підлеглих, вищого керівництва та колег по роботі. Це визнання особистості, оцінка колективом відповідності суб'єктивних якостей менеджера об'єктивним вимогам. Авторитет слід розглядати як систему відносин, цінностей і результат роботи.

Владні повноваження - обсяг прав, якими володіє керівник при прийнятті рішень без узгодження з вищим керівництвом.

Влада - це можливість впливати на поведінку інших людей.

Ділове спілкування - це мистецтво, що дозволяє увійти в контакт з партнерами по бізнесу, подолати особисті упередження, неприйняття того чи іншого контрагента, досягти бажаного комерційного результату. Під діловим спілкуванням розуміється будь-яке спілкування, що сприяє вирішенню комерційних завдань.

Ділове спілкування - це процес, при якому відбувається обмін діловою інформацією і досвідом роботи, який передбачає досягнення певного результату в спільній роботі, вирішення конкретного завдання або реалізацію певної поставленої мети.

Імідж - збірне поняття. Це вигляд, тобто та форма жизнепроявления людини, завдяки якій "на люди" виставляються сильнодіючі особистісно-ділові характеристики. Серед них пріоритетними слід визнати вихованість, ерудицію, професіоналізм.

Імідж керівника - це пряме продовження іміджу підприємства.

Лідерство - процес організації та управління спілкуванням і діяльністю членів малої групи і колективу, який здійснюється лідером, визначеним в ході спонтанно формуються міжособистісних відносин.

Лідерство - процес організації та управління спілкуванням і діяльністю членів малої групи і колективу, який здійснюється лідером, визначеним в ході спонтанно формуються міжособистісних відносин.

Менеджер - особа, що займає постійну посаду і відповідає за конкретний господарський об'єкт або конкретну ділянку в системі управління, що має в своєму підпорядкуванні одного або групу працівників і наділений правами і повноваженнями щодо прийняття рішень, реалізації цих рішень і розпорядження ресурсами: матеріалами, обладнанням, фінансами і т.д.

Ранг опонента - характеристика "сили" опонента.

Новости