Статьи

Ліквідація юридичної особи

 1. Ми пропонуємо послуги з оперативної добровільної ліквідації юридичних осіб всіх форм власності.

Ми пропонуємо послуги з оперативної добровільної ліквідації юридичних осіб всіх форм власності.

На сьогодні чинне законодавство поки не визначає загального поняття ліквідації юридичних осіб. Так, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в статті 1 дає визначення цього поняття, але тільки щодо процедури банкрутства.

Ліквідація при банкрутстві - це припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Юридична наука узагальнює поняття ліквідації, як регламентовану законом процедуру, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи.

Процедура ліквідації регулюється багатьма нормативно-правовими актами, зокрема Цивільним і Господарським кодексами України, законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про господарські товариства", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та ін .

Ліквідація - це одна з форм припинення юридичної особи. Ліквідація юридичних осіб здійснюється без переходу прав i обов'язків ліквідованого до інших осіб, тобто без правонаступництва. При ліквідації підприємства його права та обов'язки припиняються.

Відповідно до статей 104 Цивільного кодексу України та 59 Господарського кодексу України юридична особа припиняється також в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Юридична особа ліквідується:

 • за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами;
 • за рішенням суду.

Отже, юридична особа може бути ліквідованою як у добровільному, так і примусовому порядку.

Що стосується підстав для ліквідації юридичної особи, то такими можуть бути, зокрема:

 • закінчення терміну, на який було створено юридичну особу;
 • досягненні мети, поставленої при його створенні;
 • визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;
 • інші випадки, передбачені установчими документами або законодавчими актами України.

Ліквідація повинна забезпечувати захист інтересів як кредиторів, так і учасників юридичної особи.

Крім того, правила ліквідації окремих видів юридичних осіб встановлюються законодавством, що регулює їх діяльність (наприклад, особливості ліквідації банків встановлюються Законом України "Про банки і банківську діяльність"). Порядок припинення юридичної особи в зв'язку з визнанням його господарським судом банкрутом врегульовано Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", але це є предметом розгляду іншої статті.

Слід зазначити, що ліквідації передує досить тривала і складна обов'язкова процедура.

Загальний порядок ліквідації юридичної особи встановлюють Цивільний і Господарський кодекси України (ст.111 ЦК і ст. 60 ЦК).

У разі прийняття учасниками, судом або іншим органом, відповідно до своєї компетенції (наприклад, це може бути наглядова рада) рішення про ліквідацію юридичної особи вони зобов'язані негайно письмово повідомити про своє рішення орган, що здійснює державну реєстрацію. Перелік документів, які подаються до органу державної реєстрації, містить розділ IV "Державна реєстрація припинення юридичної особи" Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". Отримавши таке повідомлення, орган державної реєстрації вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи. Така вимога направлена ​​на захист прав кредиторів, які на початковій стадії можуть знати про наміри юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, оскільки дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців є відкритими для загального ознайомлення.

Отже, після прийняття відповідними органами (власник, уповноважений орган або суд) рішення про ліквідацію, що є підставою ліквідації, для позбавлення статусу юридичної особи необхідно здійснити наступні заходи, які є етапами ліквідаційного процесу:

1. Освіта органом (особою), який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, ліквідаційної комісії. Причому за рішенням органу в ролі ліквідаційної комісії може виступати орган управління юридичної особи.

Слід зазначити, що новим для законодавства обов'язок погоджувати з органом державної реєстрації призначення комісії з ліквідації юридичної особи (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо). Однак нормативними документами склад ліквідаційної комісії в разі добровільної ліквідації юридичної особи не регламентовано.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління справами юридичної особи, крім тих, хто залишаються згідно із законодавством України за учасниками, наприклад затвердження ліквідаційного балансу. Слід зауважити, що ліквідаційна комісія не має статусу юридичної особи, а підприємство, яке ліквідується, в період роботи статусу юридичної особи не втрачає. Отже, дієздатність юридичної особи здійснюється через ліквідаційну комісію. Дії комісії розглядаються як дії самої юридичної особи. Комісія здійснює дії, в тому числі виступає в суді від імені юридичної особи і набуває безпосередньо для нього права та обов'язки.

2. Встановлення порядку і строків ліквідації юридичної особи. Їх встановлює орган, який прийняв рішення про ліквідацію (власник, уповноважений орган або суд). Встановлюється також термін для задоволення претензій кредиторів. Але він за законом не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Слід також зазначити, що порядок ліквідації повинно бути передбачено установчими документами юридичної особи.

3. Виконання ліквідаційною комісією своїх обов'язків: повідомлення про ліквідацію юридичної особи в пресі (за місцезнаходженням), про порядок і строки ліквідації; прийняття необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, виявлення кредиторів та претензій останніх. У разі якщо відомі кредитори, то ліквідаційна комісія повідомляє їх про ліквідацію письмово.

Робота ліквідаційної комісії починається з моменту опублікування оголошення про ліквідацію юридичної особи, в якому вказуються порядок і терміни пред'явлення кредиторами претензій. Слід зазначити, що з набранням чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (1 липня 2004) оголошення про ліквідацію юридичної особи має бути розміщено в спеціальному друкованому засобі масової інформації спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації.

Перелік інформації, яка повинна міститися в повідомленні про припинення юридичної особи, зазначено в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Так, повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи повинно містити відомості про:

 • найменування юридичної особи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи;
 • підставу для прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідації) юридичної особи, місце і дату внесення запису про прийняття рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи (а в разі винесення судового рішення про припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, необхідно вказати місце і дату внесення запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи);
 • дату призначення та інформацію про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);
 • порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припиняється.

4. Здійснення ліквідаційною комісією згідно встановленого законодавством порядку інвентаризації та оцінки майна юридичної особи реалізації майна, розрахунків з кредиторами і членами трудового колективу, складання ліквідаційного балансу і подання його органу, який призначив ліквідаційну комісію, або власнику.

При ліквідації підприємства обов'язковим є проведення інвентаризації. Це передбачено підпунктом "ж" пункту 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів i документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.1994р. № 69 і зареєстрованої в Мін'юсті України 26.08.1994р. за № 202/412, та пункту 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419. Однак цими документами не визначена конкретна дата проведення такої інвентаризації. Логічно припустити, що це дата прийняття рішення про ліквідацію. проводити інвентаризацію потрібно перед складанням проміжного ліквідаційного балансу.

Під інвентаризацією слід розуміти певну послідовність практичних дій щодо документального підтвердження наявності, стану та оцінки майна і зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації при ліквідації підприємства здійснюється в загальному порядку, передбаченому зазначеною Інструкцією по інвентаризації. При цьому проводиться інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, тобто всіх активів і зобов'язань. Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському і податковому обліку в звичайному порядку. Особливу увагу слід звернути на: відображення в обліку надлишків і недостач; списання заборгованостей зі строком позовної давності.

Також положення Господарського кодексу України та Закону України "Про господарські товариства" передбачають здійснення ліквідаційною комісією оцінки майна юридичної особи, що ліквідується.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Майнові претензії кредиторів юридичної особи, що ліквідується, задовольняються з його майна. При цьому законодавець припускає, що відповідного майна для задоволення претензій всіх кредиторів може не вистачити. Тому для виплати грошових сум кредиторам встановлена ​​спеціальна черговість, яка визначена статтею 112 Цивільного кодексу України.

Так, в першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результатів його інтелектуальної, творчої діяльності.

У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), в четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги. Вимоги кредитора, заявлені після закінчення строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, що ліквідується, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених в термін.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, а також вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, а майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Необхідно звернути увагу на те, що Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" вимагає нотаріального посвідчення підписів членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі юридичної особи (стаття 36 Закону).

5. Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи, є останнім етапом ліквідаційного процесу.

Державному реєстратору після проведення перевірок Податкової інспекції і Пенсійного фонду, а також після здачі документів в Архівна установа подається:

 • заповнену заяву на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в зв'язку з ліквідацією;
 • довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів;
 • довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;
 • довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Після здійснення всіх заходів ліквідаційного процесу юридична особа позбавляється статусу юридичної особи.

Юридична компанія "Респект" пропонує високоякісні послуги з припинення юридичних осіб шляхом ліквідації.

Звертайтеся до нас за безкоштовними консультаціями.

Новости