Статьи

Дебет-Кредит № 45 :: Прощання з необоротними

  1. Документальне оформлення та облік вибуття необоротних активів
  2. Податковий облік
  3. Бухгалтерський облік
  4. Переоцінка вартості необоротних активів
  5. Аналітичний облік і звітність
  6. Нормативна база

Дебет-Кредит № 45 (10.11.2003)
Суть справи :: Облік у бюджетників

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Вибуття необоротних активів в бюджетних установах. Бухгалтерський і податковий облік

Нещодавно ( «ДК» №42) ми писали про бухгалтерський і податковий облік надходження необоротних активів в бюджетних установах. У цій статті розглянемо, як чинити в разі їх вибуття.

Документальне оформлення та облік вибуття необоротних активів

Вибуття необоротних активів відбувається внаслідок їх ліквідації, продажу, безоплатної передачі.

Дозвіл на списання необоротних активів, непридатних до подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, а також від нестач, виявлених при інвентаризації, надається керівником установи, вищестоящою установою або головним розпорядником бюджетних коштів в залежності від вартості матеріальних цінностей і причин списання.

Згідно п. 3 Інструкції №142 / 181, списанню підлягають матеріальні цінності:

а) непридатні до подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

ґ) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх відновлення неможливе або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Щоб визначити придатність необоротних активів і встановити можливість або ефективність їх відновлювального ремонту, керівник установи щороку видає наказ про створення постійно діючої комісії, яка і оформляє необхідну документацію на їх списання. Таке ж право може бути також надано щорічній інвентаризаційній комісії. Для участі в роботі комісії по встановленню непридатності необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій (наприклад, автотранспорту), запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

Після огляду необоротних активів і встановлення причин списання об'єкта і можливого використання окремих вузлів, деталей, матеріалів комісія складає Акт про списання основних засобів ф. ОЗ-3 (бюджет).

При вибутті транспортних засобів внаслідок їх зносу, морального старіння і знищення внаслідок аварій, стихійного лиха оформляється Акт на списання автотранспортних засобів ф. ОЗ-4 (бюджет).

Ці акти складаються у двох примірниках і затверджуються керівником установи. Перший примірник акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин та матеріалів, що утворилися в результаті ліквідації.

Витрати, понесені установою на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання будівель та споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, показуються в акті ф. ОЗ-3 (бюджет) в розділі «Розрахунок результатів списання об'єкта», в акті ф. ОЗ-4 (бюджет) в розділі «Розрахунок результатів списання автомобіля, причепа, напівпричепа».

Розглянемо приклад заповнення акта ф. ОЗ-3 (бюджет) .

Якщо внаслідок ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані або підлягають передачі в установленому порядку, комісія додатково складає акт про оцінку таких цінностей.

При списанні з обліку установ основних засобів, які вибули внаслідок аварії, до акта про списання додається копія акта про аварію, де пояснюються причини, які потягли за собою аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

У випадках безоплатної передачі автотранспорту до акту приймання-передачі ф. ОЗ-1 (бюджет) об'єктів додаються:

- виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об'єкта передачі;

- технічна документація.

Для списання літератури з балансу установи оформляється Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф. ОЗ-5 (бюджет). Акт складається у двох примірниках, на підставі опису та загальних списків книг, що підлягають вилученню з бібліотек. Опис робиться під час чергового перегляду книжкових фондів і виявлення застарілих видань. Окремо опис складається на зношену літературу (порвані книги, загублені сторінки, які не підлягають відновленню). І тільки на підставі затвердженого керівником акта і квитанції про здачу вилученої літератури в макулатуру бухгалтерія установи списує її.

Податковий облік

ПДВ. Якщо обсяг операцій при продажу товарів (робіт, послуг) за будь-який період протягом останніх 12 місяців перевищує ніж 3600 н. н. д. г., то, згідно зі ст. 2 Закону про ПДВ, бюджетна установа буде платником податку на додану вартість і має зареєструватися як платник податку. Базою оподаткування ПДВ при продажу необоротних активів, відповідно до п. 4.1 Закону про ПДВ, буде вартість продажу основних засобів. Операція з продажу основних засобів є об'єктом оподаткування ПДВ згідно з пп. 3.1.1 Закону про ПДВ. Дата виникнення податкових зобов'язань визначається відповідно до п. 7.3 Закону про ПДВ.

При ліквідації основних засобів установі - платнику ПДВ слід дотримуватися п. 4.9 цього Закону. Якщо основні засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок аварії, розкрадання і т. П. (Дії обставин непереборної сили), то правила цього пункту на такі випадки не поширюються. У разі якщо внаслідок ліквідації основного фонду отримуються комплектуючі, складові частини, компоненти або інші відходи, які мають вартість, такі комплектуючі, складові частини, компоненти або інші відходи ліквідуються за правилами, встановленими для ліквідації основного фонду, т. Е. Обкладаються ПДВ.

Податок на прибуток. Якщо продаж основних засобів та інших нематеріальних активів не є основним видом діяльності, то, відповідно до п. 16.10 ст. 16 Закону про прибуток, такі господарські операції оподатковуються в загальному порядку. Об'єктом оподаткування, згідно зі ст. 3.1, буде прибуток, отриманий від продажу необоротних активів.

Але слід зауважити, що доходи бюджетних організацій зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання бюджетних установ і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису, розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабміном України. У разі якщо за підсумками звітного року доходи кошторису на утримання зазначених установ перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому з суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій (у т. Ч. Бюджетних установ) податок на прибуток не сплачується. Переліком №659 до власних надходжень бюджетних установ зараховано надходження від реалізації майна (кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів та інших матеріальних цінностей). Пунктом 3 Переліку №659 визначено конкретні напрямки, на які можуть бути витрачені власні кошти бюджетних установ. Таким чином, у разі продажу необоротних активів отримані від такого продажу кошти є власними надходженнями бюджетної установи і не повинні обкладатися податком на прибуток.

Бухгалтерський облік

Матеріальні цінності списуються за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі індексації або переоцінки матеріальних цінностей). При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу (п. 15 Інструкції №142 / 181). Вибуття необоротних активів (ліквідація, безоплатна передача чи продаж необоротних активів) відображається за кредитом рахунків 10, 11, 12. При цьому з дебету рахунку 13 списується сума ізноса1 і за дебетом субрахунка 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» зменшується сума необоротних активів на суму балансової вартості необоротних активів, які вибули з установи.

1 Знос основних засобів визначається за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року він був придбаний), відповідно до встановлених норм.

Розглянемо бухгалтерські проводки, які необхідно здійснити при відображенні в обліку бюджетних установ операцій вибуття необоротних активів.

Приклад 1. Управління культури списало за актом ф. ОЗ-3 (бюджет) магнітофон «Маяк-434», балансова вартість якого 1200,00 грн, знос - 100%. Від його розбирання отримані запчастини, які оцінені комісією в 190,00 грн і передані на склад для використання в подальшому. Магнітофон був придбаний за кошти спеціального фонду. Як відобразити ці операції в обліку, показано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ п / п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн 1. Списано на підставі акта магнітофон 401 104/9 1200,00 2. Одночасно списуємо суму зносу 132 104/9 1200,00 3. Оприбуткування суми вартості матеріалів, отриманих від розбирання і залишених в розпорядженні установи 239 711 190,00

Приклад 2. При інвентаризації в травні 2003 р комісія у матеріально відповідальної особи виявила недостачу телевізора на суму 1500,00 грн. МОЛ - завідувач складом визнав суму недостачі і згоден сплатити суму відшкодування від недостачі. Телевізор був оприбуткований на баланс в березні 2003 р Згідно з Порядком №116, сума відшкодування від недостачі телевізора - 3000,00 грн. Суму відшкодування винна особа внесла в касу установи.

Як відобразити списання недостачі в бухобліку установи, розглянемо в таблиці 2.

Таблиця 2

№ п / п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн 1. Списано нестачу телевізора 401 104/9 1500,00 Одночасно списуємо суму зносу 131 104/9 500,00 2. Відображено суму нестачі на позабалансовому рахунку 07 - 1500 , 00 3. Відображено суму збитків, яку повинна відшкодувати винна особа 363 642 3000,00 4. Внесення суми нестачі винною особою в касу установи 301 363 3000,00 5. Списано суму нестачі з позабалансового рахунку - 07 1500,00 6. Зарахування суми недостачі, що підлягає відшкодуванню, на реєстраційний рахунок установи 323 301 3000,00 7. Перерахування залишку суми внесеної тижнів стачо в бюджет (3000,00 грн - 1500,00 грн) 642 323 1500,00 8. Одночасно відображаємо відновлення витрат від відшкодування суми нестачі винною особою 323 802 1500,00

Якщо винна особа не встановлена, сума збитків списується по Д-т 401 «Фонд у необоротних активах», 13 «Знос» і К-т 104 - 122. Сума відшкодування при цьому не розраховується.

Переоцінка вартості необоротних активів

Переоцінка (зміна) первісної вартості необоротних активів проводиться у разі:

- добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації, яка призвела до додаткової укомплектуванні необоротних активів;

- часткової ліквідації відповідних об'єктів;

- індексації первісної вартості необоротних активів згідно з індексом інфляції року, якщо коефіцієнт індексації більше 1. При цьому застосовується порядок, передбачений пп. 8.3.3 Закону про прібилі2.

1 Слід зазначити, що цим пунктом передбачено: установи мають право застосовувати щорічну індексацію, т. Е. Вона не є обов'язковою. Рішення про індексацію приймає розпорядник коштів у разі якщо вартість необоротних активів значно відрізняється від подібних нових необоротних активів.

Після переоценкі2 первісна вартість змінюється на відновлювальну. Зміна вартості необоротних активів не є додатковим доходом бюджетної установи, а також не є підставою для переведення їх на інший субрахунок (п. 38 Інструкції №64).

2 Якщо вартість окремих видів необоротних активів після індексації значно відрізняється від аналогічних нових зразків, то такі необоротні активи враховуються в установі за ринковими вільними цінами на ці види активів, що діють на дату проведення індексації.

Для проведення переоцінки керівник установи видає наказ про створення тимчасової комісії, до складу якої входить заступник керівника установи, головний бухгалтер або його заступник, інші працівники бухгалтерії, матеріально відповідальні особи на зберіганні яких знаходяться необоротні активи. За результатами переоцінки комісія складає акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи. Типова форма такого акта відсутній, тому кожна установа складає його на власний розсуд. Нижче розглянемо приклад його заповнення (таблиця 3).

Таблиця 3

№ п / п інвентарних-тарний номер Номер субрахунка Наймену-вання оборотних активів Перво-початкова (балансовою-вая) вартість Сума нараховано-ного зносу коеф-цієнт індексації Проіндексі-рова первісна вартість проиндексируется-ванна сума зносу 1. 10520577 105 Автомобіль ЗАЗ- 468 3500,00 2700,00 1,2 4200,00 3240,00 2. 10410777 104 Комп'ютер «Athlon XP» 5100,00 2500,00 1,2 6120,00 3000,00

Коефіцієнт індексації визначається за формулою Кі = [І (a-1) - 10]: 100, де І (а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. У прикладі І (а-1) = 130. Відповідно, Ки = [130-10]: 100 = 1,2.

У бухгалтерському обліку операції індексації необоротних активів слід відобразити так, як показано в таблиці 4.

Таблиця 4

№ п / п Зміст господарської операції Д-т К-т Сума, грн 1. Зміна первісної вартості автомобіля після індексації (4200 - 3500) 105 401 700,00 Зміна суми зносу після індексації (3240 - 2700) 401 131 540,00 2 . Зміна вартості комп'ютера після дооцінки (6120 - 5100) 104 401 1020,00 Зміна суми зносу після дооцінки (3000 - 2500) 401 131 500,00

У цьому випадку установа збільшує суму фонду в необоротних активах на суму переоцінки і відповідно збільшує суму зносу.

Дані про індексації та переоцінки первісної вартості необоротних активів заносяться в Інвентарні картки обліку основних засобів в бюджетних установах, ф. ОЗ-6 (бюджет).

Аналітичний облік і звітність

Облік зазначених операцій ведеться в накопичувальній відомості форми №438 (меморіальний ордер 9), причому записи в ній здійснюються за кожним об'єктом окремо.

На кожну групу аналітичних рахунків складаються оборотні відомості форми №285 та №326. Обороти і залишки на кожному аналітичному рахунку оборотних відомостей заносяться в книгу «Журнал-головна».

Операції по руху необоротних активів відображаються в річній формі №5 «Звіт про рух необоротних активів».

Нормативна база

1. Закон про прибуток - Закон України від 22.05.97 р №283 / 97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р №168 / 97-ВР «Про податок на додану вартість».

3. Порядок №116 - Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р №116.

4. Перелік №659 - Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання, затверджений постановою КМУ від 17.05.2002 р №659.

5. Інструкція №142 / 181 - Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом ДКУ, Мінекономіки від 10.08.2001 р №142 / 181.

6. Інструкція №64 - Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом ДКУ від 17.07.2000 р №64.

7. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджена наказом ДКУ, Держкомстату від 02.12.97 р №125 / 170.

8. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом ГУДКУ від 30.12.98 р №90.

9. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом ГУДКУ від 10.12.99 р №114.

Щоб визначити придатність необоротних активів і встановити можливість або ефективність їх відновлювального ремонту, керівник установи щороку видає наказ про створення постійно діючої комісії, яка і оформляє необхідну документацію на їх списання.

Якщо за підсумками звітного року доходи кошторису на утримання бюджетних установ перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року, податок на прибуток із суми перевищення не сплачується.

Олексій СЛІПАЧУК, «Дебет-Кредит»

З програмою через кордон   Суть справи :: Облік у бюджетників   Як правильно перемістити через митний кордон спеціалізовані програмні розробки У зв'язку з виробничою необхідністю підприємство - резидент України замовило у нерезидента спеціалізовану програмну розробку, спрямовану на З програмою через кордон
Суть справи :: Облік у бюджетників
Як правильно перемістити через митний кордон спеціалізовані програмні розробки У зв'язку з виробничою необхідністю підприємство - резидент України замовило у нерезидента спеціалізовану програмну розробку, спрямовану на ...

Відрахування части прибутку до бюджету у 2008 году   № 10 (10 Відрахування части прибутку до бюджету у 2008 году
№ 10 (10.3.2008) :: Суть справи :: Облік у бюджетніків
У «ДК» №7 ми розглядали порядок відображення в бухгалтерському обліку розподілу прибутку державних та комунальних підприємств, вказуючи, що виплати власникам (державі - для державних підприємств, відповідній територіальній громаді ...

Розподіл прибутку державних підприємств   № 07 (18 Розподіл прибутку державних підприємств
№ 07 (18.2.2008) :: Суть справи :: Облік у бюджетників
Положенням №1213 Мінфін поставив перед бухгалтерами низку запитань, при вирішенні яких на практиці виникають серйозні проблеми. У цій статті автор не лише розгляне основні методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку і звітності розподілу пр ...

Новости