Статьи

Дебет-Кредит № 49 :: Облік акцій у інвестора

Дебет-Кредит № 49 (8.12.2008)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Облік фінансових активів та фінансових зобов'язань регулюється IAS 39. А пайові інструменти - акції, опціони, варранти на власні акції й інші інструменти власного капіталу - потрапляють в сферу дії IAS 32. Таким чином, облік акцій на балансі інвестора регулюється IAS 39, а облік акцій на балансі емітента - IAS 32, оскільки в першому випадку ми маємо справу з фінансовими активами, а в другому - з інструментами власного капіталу, або, як їх ще називають, - пайовими інструментами.

IAS 32 як регулятор обліку інструментів власного капіталу

Фінансовий інструмент - це будь-який договір, в результаті якого одночасно виникає фінансовий актив у однієї сторони і фінансове зобов'язання або пайовий інструмент - у іншої (§11 IAS 32). Таким чином, фінансовий актив або фінансове зобов'язання визнається тоді і тільки тоді, коли компанія стає стороною за договором щодо такого інструменту. Що стосується інструментів капіталу, то вони, як інструменти власного капіталу, визначаються як договори, що підтверджують право іншої сторони (тобто не компанії, а вкладників-інвесторів) на залишкову частку в активах компанії після вирахування всіх її зобов'язань.

Приклад 1 Акція на руках її власника-акціонера, по суті, являє собою такий договір (між держателем, для якого вона є фінансовим активом, та емітентом, для якого вона - інструмент власного капіталу).

Всі фінансові активи та фінансові зобов'язання, включно з похідними інструментами (деривативами) і вбудованими деривативами, повинні визнаватися в обліку і, відповідно, відображатися на балансі. Похідний фінансовий інструмент (дериватив) може бути, - в залежності від того, отриманий він чи переданий, - або фінансовим активом, або фінансовим зобов'язанням. Як же інструментів власного капіталу похідні інструменти не відображають. Відповідно, облік похідних фінансових інструментів до сфери дії IAS 32 не відноситься. Але підпадає під сферу дії IAS 39, про який будемо говорити нижче, в контексті обліку акцій на балансі інвестора.

Фінансові інструменти боргові й часткові: відмітні ознаки

IAS 32 (§15 - §20) 1 вимагає від емітента (саме від емітента, мова в даному випадку про інвестора не йде) розрізняти боргові і пайові інструменти, грунтуючись на наявності або відсутності договірних обов'язків щодо сторін по угоді. Фінансовий інструмент, з якого не дотримуються договірні обов'язки, кваліфікується як інструмент власного капіталу. Боргова же інструмент пов'язаний саме з обов'язками. Але і тут не все так просто. IAS 32 вимагає класифікувати фінансові інструменти виходячи з принципу превалювання сутності інструменту над його юридичною формою (§18 IAS 32). Нерідко трапляється, що по відношенню до одного і того ж інструмента виконуються умови, так само застосовні і до капіталу, і до зобов'язань.

1 Див. Також AG25 - AG26 додатка А до IAS 32.

Приклад 2 Акція, формально будучи інструментом власного капіталу, в той же час може бути кваліфікована і як борговий інструмент - зобов'язання, якщо ця акція привілейована і зобов'язує компанію до викупу на першу вимогу її держателя.

Облігація, будучи за класифікацією борговим інструментом, може кваліфікуватися як інструмент власного капіталу (тобто інструмент власного капіталу), якщо ця облігація є конвертованою в акції.

Договір на передачу в майбутньому власних акцій носить ознаки інструмента власного капіталу, але за змістом є все ж зобов'язанням (поки він діє, поки акції ще не передані).

Привілейовані акції, обов'язкові до погашення емітентом за фіксованою ціною або дають власникові право вимагати їх викупу, відображаються як зобов'язання. Незважаючи на те що формально акція вважається інструментом пайовою. Але якщо право вимоги викупу таких акцій передбачено лише на випадок ліквідації компанії, то їх слід враховувати як інструмент власного капіталу - в капіталі.

Критерії, яким повинен відповідати «спірний» фінансовий інструмент, щоб відповідати визначенню дольової, сформульовані не тільки в IAS 32, але і в інтерпретації до нього - IFRIC 2 «Members Shares in Cooperative Entities and Similar Instruments» 2.

2 Частки участі в кооперативах і аналогічні [фінансові] інструменти.

Згідно IFRIC 2 фінансові інструменти повинні класифікуватися як пайові, якщо їх власники не мають права вимагати їх погашення. Це право за власниками не зізнається, якщо: a) компанія має безумовне право відмовити в погашенні часткою; b) безумовна заборона на погашення часткою накладає національне законодавство, нормативні акти або статут компанії.

І навпаки, якщо утримувач фінансового інструменту має право вимагати його погашення (а відповідно, емітент - обов'язок їх викупити), то такий інструмент визнається зобов'язанням. При цьому не має значення, чи має намір власник скористатися цим правом чи ні.

Приклад 3 Частки учасників товариства з обмеженою відповідальністю не можуть вважатися капіталом внаслідок обов'язки суспільства здійснити викуп частки на вимогу учасника, який прийняв рішення вийти з ТОВ. Отже, згідно з IAS 32 і IFRIC 2, в товариствах з обмеженою відповідальністю власного капіталу як такого немає, і всі активи, включаючи чисті, - це Liabilities в повному розумінні слова, яким названо в Балансі те, що в звичному нам обліку називається «пасив» .

З тієї ж причини не можуть вважатися пайовими інструментами паї інвестиційних фондів і кооперативів.

У практиці національного обліку капітал і зобов'язання різняться за формальними ознаками, і в такі тонкощі вдаватися не прийнято. Однак і за міжнародними, і за національними правилами до обліку витрат вироблений єдиний підхід. Так, згідно з §36 IAS 32, в залежності від того, до зобов'язань належить той чи інший інструмент або до капіталу:

- витрати, пов'язані з інструментом, кваліфікованим як зобов'язання, в обліку відображаються у складі фінансових витрат;

- виплати за пайовим інструменту розглядаються як частина прибутку і враховуються через механізм її розподілу.

Облік акцій у емітента

Згідно з діючими в Україні П (С) БО та Інструкції до Плану рахунків розміщення акцій відображається на дату державної реєстрації акціонерного товариства в бухгалтерському обліку проведенням за дебетом рахунка 46 «Неоплачений капітал» і кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» на суму оголошеного (зареєстрованого в установчих документах) статутного капіталу. Якщо засновується товариство відкритого типу, то рахунок 46 доцільно розділити на два рахунки такого порядку: «Заборгованість за внесками засновників» і «Заборгованість за внесками учасників». Відповідно, за дебетом рахунка 461 - відображати неоплачений капітал в частині заборгованості засновників, а за дебетом рахунка 462 - неоплачений капітал в частині заборгованості інших учасників, а все разом - в єдиній кореспонденції з рахунком 40. Якщо ВАТ розміщує різні види акцій, то рахунок 40 доцільно розділити на субрахунки за видами акцій. Після внесення записів до реєстру акціонерів і в міру внесення кожним з них своєї частки в грошовій або будь-якої іншої форми сукупна номінальна вартість переданих їм акцій поступово зменшує дебетове сальдо на рахунку 46 до нульового значення і, таким чином, рахунок «Оголошений капітал», по суті, перетворюється в рахунок «Акції в обігу», т. е. «Сплачений капітал». Тим часом, мова йде про один рахунок - 40 «Статутний капітал», а «Оголошений капітал» і «Акції в обігу» ( «Сплачений капітал») - це всього лише два його тимчасових аспекти.

Все вищесказане про процедуру обліку операцій з розміщення власних акцій цілком узгоджується з Міжнародними стандартами.

Приклад 4 Випуск і продаж акцій.

Оголошено про створення ВАТ зі статутним капіталом 175000 грн (3500 шт. По 50 грн за акцію). Частка засновників у статутному капіталі становила 25% - 43750 грн (875 шт.). Відкриту підписку оголошено на акції, сумарна номінальна вартість яких склала 75% статутного капіталу (2625 шт. На суму 131250 грн). Частка привілейованих акцій у загальному обсязі випуску досягає 10% - 17500 грн (350 шт.); всі привілейовані акції поширюються в порядку відкритої підписки. Частка простих акцій у загальному обсязі випуску склала 90% - 157500 грн (3150 шт.). Витрати, пов'язані з реєстрацією ВАТ і випуском акцій, - 4800 грн. Засновники придбали акції за номіналом, іншим учасникам вони були реалізовані за ціною 60 грн за 1 шт. Заборгованість засновників та учасників повністю погашена грошовими коштами (див. Таблиці 1, 2).

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 4)

Операція / РахунокД-тК-т

1. Оголошений капітал на дату початку підписки Внески засновників 43750 Внески учасників 113750 Внески привілейованих учасників 17500 Оголошений капітал 175000 2. Витрати, пов'язані з реєстрацією Грошові кошти 4800 Фінансові витрати 4800 3. Продаж акцій Грошові кошти 201250 прості акції в обігу (43750 + 113750) * 157500 Привілейовані акції в зверненні ** 17500 Емісійний дохід 26250 Разом оборотів: 381050 381050 * При цьому залишки на рахунках «Внески засновників» і «Внески учасників» обнуляються, тому що мова йде просто про перейменування рахунку.

** При цьому залишок на рахунку «Внески привілейованих учасників» обнуляється, тому що мова йде просто про перейменування рахунку.

Таблиця 2

Проведення у концепції П (С) БО (до прикладу 4)

ОпераціяД-тК-тСума

Відображається оголошений капітал і фінансові витрати: 1. На суму простих акцій, що підлягають розміщенню серед засновників 461 401 43750 2. На суму простих акцій, що підлягають розміщенню в порядку відкритої підписки 462 401 113750 3. На суму привілейованих акцій, що підлягають розміщенню в порядку відкритої підписки 462 402 17500 4. На суму витрат, пов'язаних з реєстрацією та випуском акцій 952 685 4800 Продаж акцій: 5. На суму виручки за прості акції, реалізовані засновникам 301, 311 461 43750 6. На суму виручки за прості і привілейовані а кції, реалізовані іншим учасникам 301, 311 462 157500 7. Сверхномінальная вартість простих і привілейованих акцій, реалізованих в порядку відкритої підписки, визнається емісійним доходом 462 421 26250

Згідно §33 і §34 IAS 32 при викупі власних пайових інструментів їх вартість на рахунках прибутків і збитків (доходів і витрат) не визнається, а підлягає відрахуванню з капіталу. Виплачені при викупі або отримані при подальшому розміщенні компенсації за акції підлягають визнанню безпосередньо в капіталі.

Приклад 5 Викуп власних акцій за ціною, що перевищує номінал.

На загальних зборах ВАТ зі статутним капіталом 250,0 тис. Грн прийнято рішення про тимчасове вилучення акцій в кількості 1000 шт. з обігу. Поточна ринкова ціна акції на дату викупу - 60 грн при номіналі 50 грн. При подальшому розміщенні поточна ринкова ціна акції досягла 65 грн (див. Таблиці 3, 4).

Таблиця 3

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 5)

Операція / РахунокД-тК-т

1. Викуп акцій у акціонерів Викуплені акції 50000 Емісійний дохід 10000 Грошові кошти 60000 2. Вилучені акції знову вводяться в обіг Грошові кошти 65000 Викуплені акції 50000 Емісійний дохід 15000 Разом оборотів: 125000 125000

Таблиця 4

Проведення у концепції П (С) БО (до прикладу 5)

ОпераціяД-тК-тСума

1. Нараховується компенсація акціонерам за вилучені у них акції 451 672 60000 2. Вартість вилучених акцій компенсується акціонерам 672 30, 31 60000 3. Різниця між виданою компенсацією і номіналом зараховується на зменшення емісійного доходу 421 451 10000 4 . Вилучені акції знову вводяться в обіг 30, 31 451 50000 5. Нараховано емісійний дохід 30, 31 421 15000

Приклад 6 Викуп власних акцій за ціною нижче номіналу.

На загальних зборах ВАТ зі статутним капіталом 250,0 тис. Грн прийнято рішення про тимчасове вилучення акцій в кількості 1000 шт. з обігу. Поточна ринкова ціна акції на дату викупу - 40 грн при номіналі 50 грн. При подальшому розміщенні поточна ринкова ціна акції досягла 65 грн (див. Таблиці 5, 6).

Таблиця 5

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 6)

Операція / РахунокД-тК-т

1. Викуп акцій у акціонерів Викуплені акції 50000 Резерв на знецінення власних акцій 10000 Грошові кошти 40000 2. Вилучені акції знову вводяться в обіг Грошові кошти 65000 Викуплені акції 50000 Емісійний дохід 15000 Разом оборотів: 115000 115000

Таблиця 6

Проведення у концепції П (С) БО (до прикладу 6)

ОпераціяД-тК-тСума

1. Нараховується компенсація акціонерам за вилучені у них акції 451 672 40000 2. Вартість вилучених акцій компенсується акціонерам 672 30, 31 40000 3. Різниця між номіналом і виданою компенсацією зараховується на збільшення додаткового капіталу 451 425 10000 4 . Вилучені акції знову вводяться в обіг 30, 31 451 50000 5. Нараховано емісійний дохід 30, 31 421 15000

звітність емітента

У звітності і материнської (холдингової) компанії, і дочірньою або асоційованої власні акції відображаються відповідно до рекомендацій IAS 32 - за номіналом і в сукупності становлять статтю «Акціонерний капітал». У консолідованої звітності материнської компанії стаття «Акціонерний капітал» в частині, що стосується дочірньої компанії, виключається одночасно зі статтею (або її частиною), що представляє інвестиції в дочірню компанію.

Власні акції, викуплені в акціонерів, в звітності (балансі і примітках) показуються окремо, а інформація про них розкривається відповідно до IAS 24 «Related Party Disclosures» 3 якщо мова йде про викуп акцій у афілійованих осіб.

3 В редакції, чинній з 01.01.2005 р

Облік акцій у інвестора

Акції на балансі інвестора - це фінансові активи. Отже, їх облік регулюється IAS 39. Довгострокові фінансові інвестиції, які згідно з національним Плану рахунків обліковуються на рахунку 14, і поточні фінансові інвестиції, які обліковуються на рахунку 35, - це фінансові активи. Неважливо, що не всі вони підпадають під дію IAS 39 або IFRS 7 і в деяких випадках відносяться до сфери застосування IAS 27, IAS 28, IAS 31. Так чи інакше, то, що враховується на рахунках 14 і 35, - фінансові активи.

Знаючи, що такі активи як акції не можуть враховуватися за амортизованою вартістю, можна стверджувати, що ці фінансові інструменти на балансі інвестора можуть кваліфікуватися як відносяться або до категорії (a) 4, або до категорії (d) 5. І в тому і в іншому випадку вони оцінюються за справедливою вартістю (fair value) .6 При цьому якщо вони відносяться до категорії (a), зміни в їх оцінці слід відображати як прибуток або збиток (дохід або витрата), якщо до категорії (d ) - такі зміни відображаються в капіталі. Якщо активи категорії (d) оцінити за справедливою вартістю неможливо, вони враховуються за собівартістю (Cost), але при цьому вимога регулярного тестування на знецінення зберігається.

У термінах національних П (С) БО приналежність до вказаних категорій означає, що облік акцій на балансі інвестора ведеться або методом участі в капіталі, або по себестоімості7 з урахуванням зміни їх корисності. До якої категорії ці акції віднести, залежить від мети інвестиції і тієї частки в капіталі емітента, яку представляє цей пакет. Простіше кажучи, до категорії Available-for-sale financial assets (d) можна адресувати інструменти капіталу, які не ввійшли в категорію Financial assets at fair value through profit or loss (a).

Типова покупка або продаж фінансових активів згідно §38 IAS 39 повинна відображатися або на дату розрахунків, або на дату сделкі.8 Дата угоди згідно §AG55 Додатки A IAS 39 - це дата прийняття компанією зобов'язання купити / продати актив. Дата розрахунків згідно §AG56 Додатки A IAS 39 - це дата, на яку здійснюється передача активу. Традиційним для нас є облік на дату розрахунків, тому в подальших прикладах будемо керуватися цим методом.

4 Financial assets at fair value through profit or loss.

5 Available-for-sale financial assets.

6 Див. §9 IAS 32 і §45 IAS 39.

7 Слід нагадати, що IAS 39, на відміну від П (С) БО, рекомендує їх враховувати за справедливою вартістю, і лише в окремих випадках - за собівартістю. Втім, на дату початку договірних відносин ціна угоди (контрактна ціна) - вона ж, як правило, і є справедливою вартістю.

8 Див. Також п. AG 55 і 56 Додатка А до IAS 39.

Первісна вартість фінансових активів, за винятком інструментів, які за класифікацією IAS 39 при подальшій оцінці відносяться до категорії (a), включає і витрати по угоді (§43 IAS 39). Витрати на проведення операції (Transaction costs) - це додаткові витрати, які безпосередньо відносяться до придбання або вибуття фінансового активу і включають, крім іншого, винагороди агентам, консультантам, брокерам, бірж, а також невозмещаемие податки і збори (див. §9 IAS 39 і §AG13 Додатки A IAS 39).

Приклад 7 Облік акцій за собівартістю або за справедливою стоімості9.

9 За собівартістю враховуються акції, що не котируються на ринку, тобто коли справедливу (поточну ринкову) ціну цих ЦП визначити неможливо.

Компанія купує пакет акцій іншої компанії на суму 30,0 тис. Грн з метою подальшого продажу. Витрати, пов'язані з придбанням пакета (витрати по угоді), склали 0,8 тис. Грн. Надалі поточна ринкова ціна акцій впала на 20% (див. Таблиці 7, 8).

Таблиця 7

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 7)

Операція / РахунокД-тК-т

1. Купівля пакету акцій Акції, що утримуються до продажу 30000 Фінансові витрати 800 Грошові кошти 30800 2. Відображається знецінення інвестиції Резерв під знецінення цінних паперів 800 Акції, що утримуються до продажу 800 Разом оборотів:

Таблиця 8

Проведення у концепції П (С) БО (до прикладу 7)

ОпераціяД-тК-тСума

1. Придбано пакет акцій 143 311 30000 2. Нараховано витрати, пов'язані з придбанням пакета акцій 952 685 800 3. Уцінка інвестицій до рівня поточних ринкових цін у зв'язку з їх падінням 423 143 6000

Приклад 8 Облік акцій дочірніх компаній.

Компанія купує контрольний пакет акцій іншої компанії на суму 300,0 тис. Грн, що становить 60% -у частку в капіталі емітента. При цьому витрати, пов'язані з придбанням пакета (витрати по угоді), склали 8,0 тис. Грн (див. Таблиці 9, 10).

Таблиця 9

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 8)

Операція / РахунокД-тК-т

1. Чи відображається придбання контрольного пакета акцій Акції дочірніх компаній 30000 Грошові кошти 38000 Фінансові витрати 8000 2. Нараховано частку в чистому прибутку дочірнього підприємства Акції дочірніх компаній 52800 Доходи від інвестицій в дочірні компанії 52800 3. Нараховано частку в прирості додаткового капіталу дочірнього підприємства Акції дочірніх компаній 9000 Додатковий капітал 9000 4. Нараховані дивіденди до отримання дивіденди до отримання 3500 Акції дочірніх компаній 3500 5. Визнаний інвестиційний дохід Доходи від інвестицій в дочірні компанії 58300 Фінансові доходи 58300 Разом оборотів:

Таблиця 10

Проведення у концепції П (С) БО (до прикладу 8)

ОпераціяД-тК-тСума

1. Придбано контрольний пакет акцій 141 311 300000 2. Нараховано витрати, пов'язані з придбанням пакета акцій 952 685 8000 3. Нараховано частку в чистому прибутку дочірнього підприємства 141 723 52800 4. Нараховано частку в прирості додаткового капіталу дочірнього підприємства 141 425 9000 5. Нараховані дивіденди до отримання 373 141 3500 6. Інвестиційний дохід визнаний доходом звітного періоду 723 792 58300

За минулий після придбання акцій період прибуток дочірнього підприємства досягла 100,0 тис. Грн. Крім того, його додатковий капітал за рахунок переоцінки основних засобів за період зріс на 15,0 тис. Грн, в т.ч. частка інвестора в прирості додаткового капіталу - 9,0 грн.

З отриманого прибутку дочірньому підприємству на виплату дивідендів за привілейованими акціями (що не належить материнському) слід звернути 12,0 тис. Грн. Частка материнського підприємства в прибутку становила: (100,0 - 12,0) х 60% = 52,8 тис. Грн. Частка материнського підприємства в дивідендах - 3,5 тис. Грн.

звітність інвестора

Облік акцій в якості інвестицій в компанії, крім IAS 39, регулюється також IAS 27 «Consolidated and Separate Financial Statements», IAS 28 «Accounting for Investments in Associates» і IFRS 3 «Business Combinations». Розкриття у фінансовій звітності - IFRS 7 «Financial Instruments. Disclosures ».

У звітності і материнської (холдингової) компанії, і дочірньою або асоційованої інвестиції у вигляді акцій відображаються відповідно до рекомендацій IAS 39: після первісного визнання їх відносять або до категорії (a) як Financial assets at fair value through profit or loss, або до категорії (d) як Available-for-sale financial assets.

У зведеній (консолідованої) звітності інвестиції в дочірні компанії відображаються шляхом консолідації (Consolidation method), а в асоційовані компанії - методом пайової участі (Equity method).

Метод консолідації означає елімінування (виключення) внутрішніх оборотів між компаніями, що входять в холдинг: взаємних інвестицій, заборгованостей, реалізації і мн. ін. В балансі материнської компанії інвестиції в дочірню компанію елімінуються разом зі статтею «Акціонерний капітал» в бухгалтерському балансі дочірньої компанії. Виключається при цьому і частка меншості - частка міноритаріїв, під якою мається на увазі частина прибутку / збитку і, відповідно, чистих активів дочірньої компанії, яка припадає на частку в капіталі, якій материнська компанія не володіє ні прямо, ні побічно через дочірні компанії.

Метод пайової участі на увазі відображення в консолідованій звітності інвестицій з урахуванням прибутку в тій частці, яка припадає на інвестицію після нарахування належних для отримання дивідендів (див. Приклад 8).

В окремих випадках акції дочірніх компаній не піддаються консолідації. Наприклад, якщо материнська компанія є дочірньою по відношенню до третьої компанії або коли її інструменти капіталу не обертаються на фондовому ринку. Якщо контроль або суттєвий вплив носять тимчасовий характер, тобто якщо відповідного розміру пакети акцій купуються не з метою систематичного і довготривалого отримання інвестиційних доходів, а з метою подальшого перепродажу, то відносно таких компаній не застосовується ні метод консолідації, ні метод пайової участі. Такі інвестиції враховуються як короткострокові Available-for-sale financial assets.

При складанні консолідованої фінансової звітності всі їх консолідації компанії, включаючи дочірні і асоційовані, повинні слідувати єдиній обліковій політиці для відображення однорідних угод і аналогічних подій (§28 IAS 27).

Всі фінансові активи та фінансові зобов'язання, включно з похідними інструментами (деривативами) і вбудованими деривативами, повинні визнаватися в обліку і, відповідно, відображатися на балансі.

Похідний фінансовий інструмент (Derivative financial instrument) згідно §9 IAS 39 - це фінансовий інструмент, що володіє одночасно трьома перерахованими нижче ознаками:

1) його вартість змінюється зі зміною обумовленої процентної ставки, вартості базисних активів, курсів валют і ін .;

2) від власника не потрібно ніяких початкових інвестицій зовсім, або, якщо потрібно, то ця сума незначна по відношенню до вартості базисних активів;

3) розрахунки по такому інструменту призначаються на певну дату в майбутньому.

Тут слід зазначити головне: якщо сума первинних вкладень в інструмент порівнянна з вартістю активів, що лежать в його основі, то цей інструмент похідним вважати не можна, і перевірка його за іншими критеріями втрачає сенс.

Вбудований дериватив (Embedded derivative) являє собою додатковий до договору фінансовий інструмент, без якого, оскільки він впливає на ризики, умови договору не можуть бути виконані в повній мірі і який разом з основним договором утворює змішаний фінансовий інструмент.

Відповідь на питання, чи містить основний договір вбудований фінансовий інструмент, можна отримати, спочатку відповівши на питання, чи залежить виконання цього договору від зовнішніх умов, які змінюються в залежності від ринкових умов, що викликають необхідність переоцінки пов'язаних з договором активів і зобов'язань.

Приклад 9 Договір з іноземною компанією на поставку чого-небудь, укладений в іноземній валюті, яка ні в країні покупця, ні в країні постачальника не є функціональною валютою, - це договір, який для обох сторін є змішаним фінансовим інструментом. Це пояснюється тим, що курсові валютні індекси - як раз те умова, яке впливає на ризики обох компаній. Вони ж (валютні індекси) в даному випадку і є ні що інше, як вбудований похідний фінансовий інструмент (вбудований дериватив).

Валютні індекси, індекси курсів акцій, індекси цін на товари, кредитні рейтинги, кредитні індекси, ставки рефінансування центробанків тощо. Ринкові регулятори - все це вбудовані фінансові інструменти, якщо умовами договору передбачено їх вплив на вартість базових інструментів, якими він виконується.

Похідний фінансовий інструмент може бути, - в залежності від того, отриманий він чи переданий, - або фінансовим активом, або фінансовим зобов'язанням. Як інструменти власного капіталу похідні інструменти не відображають.

Що ми вже писали про МСФЗ

З «ДК» №20 / 2006 ми розпочали серію публікацій, присвячених МСФЗ. Слідкуйте за всіма номерами «ДК»:

1 Облік і звітність за МСФЗ: для кого, навіщо і чому? - «ДК» №20 / 2006 .

2 Облік основних фондів за МСФЗ - «ДК» №20 / 2006 .

3 Облік операцій обміну - «ДК» №22 / 2006 .

4 Заміна деталей і техогляди - «ДК» №24 / 2006 .

5 Переоцінка активів - «ДК» №26 / 2006 .

6 Очікувані витрати щодо виведення основних засобів з експлуатації - «ДК» №27 / 2006 .

7 Придбання основних засобів за кредитні кошти - «ДК» №29 / 2006 .

8 Урядові гранти на придбання основних засобів - «ДК» №31 / 2006 .

9 Придбання основних засобів за акції власної емісії - «ДК» №32 / 2006 .

10 Знецінення активів: IAS 36 «Impairment of assets» - «ДК» №35 / 2006 .

11 Активи, утримувані для продажу, - «ДК» №37 / 2006 .

12 Вибуття та списання основних засобів - «ДК» №39 / 2006 .

13 Оренда основних засобів - «ДК» №42 / 2006 .

14 Порівнюємо основні засоби у МСФЗ і в П (С) БО - «ДК» №44 / 2006 .

15 Біологічні активи в IAS 41 і П (С) БО 30 - «ДК» №47 / 2006 .

16 Обліковуємо інвестиційне майно - «ДК» №49 / 2006 .

17 Оцінка запасів згідно з IAS 2 Inventories - «ДК» №51 / 2006 .

18 Облік запасів за МСФЗ: витрати з придбання та переробки - «ДК» №7 / 2007 .

19 Облік за МСФЗ: побічна продукція - «ДК» №9 / 2007 .

20 Облік за МСФЗ: кредити і позики в обліку запасів - «ДК» №9 / 2007 .

21 Придбання запасів в обмін на акції власної емісії - «ДК» №13 / 2007 .

22 Облік за МСФЗ: оцінка запасів при вибутті - «ДК» №16 / 2007 .

23 Облік купівель-продажів і визнання запасів у витратах - «ДК» №22 / 2007 .

24 Облік сільгосппродукції на момент її збору - «ДК» №26 / 2007 .

25 Матеріальні активи за МСФЗ і П (С) БО - «ДК» №28 / 2007 .

26 Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку - «ДК» №31 / 2007 .

27 Оцінка нематеріальних активів після первісного визнання «ДК» №34 / 2007 .

28 Придбання НА за гранти - «ДК» №34 / 2007 .

29 Ідентифікація нематеріальних активів і гудвілу - «ДК» №40 / 2007 .

30 Припинення визнання нематеріальних активів - «ДК» №43 / 2007 .

31 Облік нематеріальних активів за МСФЗ і П (С) БО - «ДК» №43 / 2007 .

32 Розрахунки з персоналом з оплати праці і не тільки - «ДК» №48 / 2007 .

33 Розрахунки за участю пайових інструментів - «ДК» №6 / 2008 .

34 Акції та опціони у розрахунках за поставки - «ДК» №10 / 2008 .

35

Дебіторська заборгованість та інші фінансові активи - «ДК» №12 / 2008 .

36 Дисконтирование грошових потоків - «ДК» № 14/2008 .

37 Дебіторська заборгованість: знецінення та безнадійні борги - «ДК» № 16-17 / 2008 .

38 Облік облігацій у інвестора - «ДК» № 22/2008 .

39 Векселі у векселедержателя і векселедавця - «ДК» № 36/2008 .

40 Фінансові інструменти: найважлівіше - «ДК» № 48/2008 .

Римма Грачова

Як зробити заборгованість менш витратною   Податкове планування :: МСФЗ   Для прострочених заборгованостей та заборгованостей, за якими минула позовна давність, актуальними були і залишаються питання відображення їх у податковому обліку кредитора та дебітора Як зробити заборгованість менш витратною
Податкове планування :: МСФЗ
Для прострочених заборгованостей та заборгованостей, за якими минула позовна давність, актуальними були і залишаються питання відображення їх у податковому обліку кредитора та дебітора ....

Резерви і умовні зобов'язання   № 38 (23 Резерви і умовні зобов'язання
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов'язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов'язання по виплаті заробітної плати працівникам, заборгованість по кредитах і т. Д. Як правило, підприємство точно знає величину орга ...

Облік податку на прибуток в МСФЗ   № 25-26 (24 Облік податку на прибуток в МСФЗ
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Існуюча в МСФЗ практика обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і з боку користувачів, і з боку укладачів звітності. Перші, як правило, підкреслюють, що інформація про відстрочені податки явл ...

Новости