Статьи

Бухгалтерський баланс

Основною формою фінансової звітності, що містить левову частку інформації про фінансовий стан суб'єкта господарювання, є бухгалтерський баланс. Він показує його фінансове становище на початок і кінець звітного періоду. Баланс підприємства складається з активу і пасиву і включає в себе п'ять розділів: актив: "Необоротні активи"; "Оборотні активи", пасив: "Капітал і резерви"; "Довгострокові зобов'язання"; "Короткострокові зобов'язання". Необоротні активи включають в себе такі важливі статті, як основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво. В оборотні активи входять запаси, в тому числі сировина, матеріали та інші аналогічні цінності, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція та товари для перепродажу, витрати майбутніх періодів, ПДВ по придбаних цінностей, короткострокові фінансові вкладення, розрахункові рахунки, валютні рахунки, інші грошові кошти. В капітали і резерви входять статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, цільові фінансування і надходження, а також нерозподілений прибуток і непокритий збиток минулих років і звітного року. Довгострокові зобов'язання складають позикові кошти та інші довгострокові зобов'язання. Короткострокові зобов'язання - це короткострокові позикові кошти, кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і ін. Особливість бухгалтерського балансу в тому, що тут якась сума коштів представлена, з одного боку, за складом, а з іншого - за джерелами утворення .

P. Яблyкoвa

Фінансовий менеджмент...

Контакти

Зворотній зв'язок

Пошук по сайту

Всі розташовані на сервері матеріали є власністю їх авторів. Будь-яке відтворення, копіювання з метою комерційного використання цих матеріалів має узгоджуватися з авторами матеріалів.

© 1999-2019 www.inventech.ru
Москва

Новости