Статьи

Аналіз основних напрямків податково-бюджетної політики Республіки Казахстан

В даний час податкове прогнозування і планування виступають основою ринкових відносин всіх господарюючих суб'єктів і економічних об'єктів з різними формами власності.

Ключовою ідеєю податково-бюджетної політики і в уряді, і в масовій свідомості, і в частині експертного співтовариства залишається зниження податкового навантаження. У програмі уряду їй відводиться центральна роль як засобу стимулювання економічного зростання, і фактично вся податково-бюджетна політика в цій програмі будується навколо завдання зниження податкового навантаження, яку пропонується щорічно скорочувати не менше ніж на 1% ВВП.

Доходи державного бюджету на 2010-2012 рр. визначені на базі прогнозних параметрів макроекономічних показників на середньостроковий період з урахуванням положень Податкового кодексу та інших нормативних правових актів. У таблиці 1 розглянуто прогноз доходів державного бюджету.

Таблиця 1

Прогноз доходів державного бюджету

Найменування показників

2010 рік

2011 рік

2012 рік

доходи

14,2

15,2

15,0

податкові надходження

13,6

14,6

14,4

неподаткові надходження

0,4

0,4

0,4

надходження від продажу основного капіталу

0,2

0,2

0,2

У розрахунках доходів враховувалося підвищення заробітної плати працівникам держуправління і держустанов з 1.07. 2010 року на 25%, з 1.07.2011 року на 30% і зниження надходжень соціального податку в результаті збільшення відрахувань до Державного фонду соціального страхування до 5% в 2010 році і індивідуального прибуткового податку в зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в 2010 - 2012 роках.

Прогноз обсягів надходжень до бюджету, що спрямовуються в Національний фонд, на 2010 - 2012 роки складено на основі прогнозованих параметрів макроекономічних показників: видобутку нафти, світової ціни на нафту, курсу тенге до долара США, а також динаміки надходжень за попередні роки, аналізу поточної ситуації.

Прогноз надходжень прямих податків в Національний фонд Республіки Казахстан на 2010 - 2012 роки, показаний на малюнку 1.

Малюнок 1 Прогноз надходжень прямих податків в Національний фонд

Республіки Казахстан на 2010 - 2012 роки

У 2010 році надходження прямих податків в НФ РК прогнозуються на рівні - 7,9% до ВВП, в 2011 році - 8,3%, в 2012 році - 8,0%

Прогнози державного і республіканського бюджетів, Національного фонду Республіки Казахстан, консолідованого бюджету Республіки Казахстан.

Протягом останніх років економіка Казахстану демонструвала стійке зростання і забезпечувала профіцит консолідованого бюджету. Саме це дозволило країні накопичити ті резерви, які сьогодні пом'якшують наслідки світової фінансової кризи.

Таким чином, соціальна спрямованість бюджету в середньостроковій перспективі буде збережена і основним пріоритетом при плануванні державних витрат буде благополуччя громадян Казахстану, а саме їх соціальна підтримка, здоров'я і освіту, а також створення умов для якісного посткризового зростання економіки [3, с.52] .

При прогнозі витрат державного бюджету враховані заходи щодо реалізації доручень Глави держави, озвучених в щорічних посланнях народу Казахстану «Підвищення добробуту громадян Казахстану - головна мета державної політики», «Через кризу до оновлення і розвитку».

На малюнку 2 показаний прогнозний баланс консолідованого бюджету і ненафтової дефіцит державного бюджету в 2008 - 2012 роках.

Однак подальше використання накопичених активів, без вжиття заходів щодо зниження видаткової навантаження на бюджет, здійснюватися не буде. Відповідні заходи були вже зроблені при уточненні республіканського бюджету на 2009 рік, коли по ряду напрямків витрати були скорочені, в тому числі адміністративні витрати центральних і місцевих державних органів, холдингів, національних компаній, соціально-підприємницьких корпорацій, а також їх матеріально-технічне оснащення та капітальний ремонт.


Малюнок 2 - Баланс консолідованого бюджету і ненафтової

дефіцит державного бюджету в 2008 - 2012 роках

Переглянуто підходи до реалізації бюджету розвитку, що також дозволило оптимізувати витрати по інвестиційним проектам і збільшення статутних капіталів державних організацій. Темпи зростання витрат держбюджету і ВВП в 2008 - 2012 роках, показаний на малюнку 3.

Незважаючи на зниження обсягу державних витрат в 2009 році і їх незначний приріст починаючи з 2010 року, бюджетна політика буде спрямована на мобілізацію та зосередження фінансових ресурсів для повного і своєчасного здійснення всіх взятих державою зобов'язань і, в першу чергу, це соціальні зобов'язання, а також заходи , що побічно впливають на соціальну підтримку населення країни, включаючи забезпечення зайнятості.

Незважаючи на зниження обсягу державних витрат в 2009 році і їх незначний приріст починаючи з 2010 року, бюджетна політика буде спрямована на мобілізацію та зосередження фінансових ресурсів для повного і своєчасного здійснення всіх взятих державою зобов'язань і, в першу чергу, це соціальні зобов'язання, а також заходи , що побічно впливають на соціальну підтримку населення країни, включаючи забезпечення зайнятості

Малюнок 3 - Темпи зростання витрат держбюджету і ВВП

На малюнку 4 розглянемо доходи і видатки державного бюджету в 2008 - 2012 роках.


Малюнок 4 - Доходи і витрати державного бюджету

в 2008 - 2012 роках.

З огляду на, що доходи державного бюджету досягнуто рівень 2008 р тільки до 2012 р, в планований період буде проводитися політика стримування зростання державних витрат, темпи якого за трирічний період не перевищать в середньому 9,7%. Це означає, що зростання державних витрат не буде перевищувати темпів зростання ВВП.

Параметри дефіциту державного бюджету визначені з урахуванням необхідності забезпечення збалансованості бюджету виходячи з прогнозних обсягів надходжень і витрат бюджету.

Політика Уряду Республіки Казахстан спрямована на створення єдиної і ефективно функціонуючої системи управління боргом країни з урахуванням її орієнтації найближчим часом на вирішення питань пом'якшення впливу наслідків фінансової кризи на економіку в цілому і забезпечення оптимального рівня дефіциту бюджету, що виключає значне навантаження на бюджет через зростання витрат на обслуговування боргу.

У 2008 р вперше була реалізована стабілізаційна функція Національного фонду Республіки Казахстан, яка покликана фінансувати державні витрати в роки несприятливої ​​кон'юнктури цін на сировинні ресурси.

Частка залучених коштів Національного фонду у вигляді гарантованого і цільового трансфертів в загальному обсязі надходжень державного бюджету, показана на малюнку 5.


Малюнок 5 - Частка залучених коштів Національного фонду у вигляді гарантованого і цільового трансфертів в загальному обсязі надходжень державного бюджету

У 2008-2009 рр. з Національного фонду Республіки Казахстан в республіканський бюджет було виділено 607,5 млрд. тенге і 347,9 млрд. тенге відповідно у вигляді цільового трансферту. У 2008 році ці кошти були спрямовані на збільшення статутного капіталу акціонерного товариства «Фонд національного добробуту« Самрук-Казина »для реалізації заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку національної економіки Республіки Казахстан. У 2009 р - на реалізацію заходів Плану дій Уряду Республіки Казахстан на 2009 р щодо реалізації Послання Глави держави народу Казахстану від 6 березня 2009 року "Через кризу до оновлення і розвитку" (Дорожньої карти).

У 2010 - 2012 рр. щоб уникнути «проїдання» активів Національного фонду, буде проводитися політика обмеження використання коштів Національного фонду тільки шляхом залучення гарантованого трансферту, не виходячи за встановлену межу в 1/3 частина від активів фонду на кінець року, що передує року планування.

Рівень активів Національного фонду, накопичених на 1 січня 2009 року буде збережений, а з урахуванням базового сценарію продовжиться їх нарощування, в тому числі і в 2010-2011 рр., Хоча і невеликими темпами.

Відповідно до прогнозу, обсяг активів Національного фонду на кінець 2012 р складе 4,7 трлн. тенге або 31 млрд. дол. США, збільшившись у порівнянні з 2008 роком в 1,4 рази.

Інвестиційна політика в 2010-2012 рр. буде здійснюватися з урахуванням переорієнтації на найбільш значущі в соціально-економічному плані проекти, які надають найбільший мультиплікативний ефект на економіку і підтримку рівня зайнятості населення.

Забезпечення збалансованості інвестиційних програм, взаємоузгодження реалізації проектів приватного сектора з розвитком інфраструктури та ресурсним потенціалом країни і регіонів, буде здійснюватися за двома основними напрямками, що відповідає з раніше зазначеними напрямками фіскальної політики, шляхом прийняття системних і оперативних заходів. Довгострокова міра системного характеру полягає в розробці Схеми територіально-просторового розвитку країни, яка дозволить мінімізувати нераціональне використання ресурсів держави, скоординувати розвиток виробничої, транспортної, інженерної, соціальної, рекреаційної інфраструктур і системи розселення населення та надати орієнтири для бізнес-ініціатив приватного сектора.

В рамках Державної програми форсованого індустріально-інноваційного розвитку на 2010 - 2014 роки для фінансування інвестиційних проектів передбачається залучення довгострокових облігаційних позик АТ «ФНБ« Самрук-Казина », АТ« Нух «КазАгро», соціально-підприємницькими корпораціями.

При цьому з метою збереження фінансової стійкості компаній планується, капіталізація з республіканського бюджету АТ «ФНБ« Самрук-Казина »по низькорентабельним соціально-значущих проектів протягом 5 років на суму 271,5 млрд. Тенге, яка буде спрямована на дострокове погашення облігаційних позик по цим проектам, в тому числі:

- в 2010 році - 10 млрд. Тенге;

- в 2011 році - 10 млрд. Тенге;

- в 2012 році - 30 млрд. Тенге;

- в 2013 році - 110,8 млрд. Тенге;

- в 2014 році - 110,8 млрд. Тенге.

В умовах сьогоднішньої ситуації щодо стабілізації економіки через світову фінансову кризу в Податковому кодексі також знайшли відображення ряд питань, що стосуються оподаткування фінансового сектору. У частині надрокористування передбачена заміна платежу роялті податком на видобуток корисних копалин (ПВКК). Обчислення ПВКК проводиться від вартості обсягу видобутих надрокористувачем корисних копалин, розрахованої за світовими цінами. При цьому для надрокористувачів, що розробляють низькорентабельні, обводнені, малодебетних і вироблені родовища постановою Уряду РК встановлюються пільгові ставки. В рамках реформування соціального податку здійснено перехід від регресивної шкали податку зі ставками від 13 до 5% до плоскої шкали зі ставкою 11%. Єдина ставка за індивідуальним прибуткового податку збережена на рівні 10% і деякі інші зміни. Податкове адміністрування приведено у відповідність з реаліями нового етапу розвитку Казахстану. Поряд з іншими напрямами податкової реформи чітко визначено, що новий Податковий кодекс повинен бути законом прямої дії, при цьому поєднувати якість адміністрування та інтереси платників податків. У зв'язку, з чим до Податкового кодексу максимально включені нормативні правові акти в сфері оподаткування, спрощені податкові процедури.

література:

  1. Алейбеков М. Про головне в податковому реформуванні // Альпарі Алмати, 2007.- №8.- С.58-61

  2. Байшуаков А.Налоговая система Республіки Казахстан і її принципи. // Податки та фінанси. - 2009. - № 2. - С. 45-49.

  3. Красницький В. Реформування податково-бюджетних інструментів регіональної політики // Податкова політика та практика. - 2009. - №5 / 1. - С.52

Основні терміни (генеруються автоматично): державний бюджет, Казахстан, Національний фонд, Національний фонд Республіки, Податковий кодекс, консолідований бюджет, витрата, республіканський бюджет, малюнок, цільової трансферт.

Новости