Статьи

АНАЛІЗ дивідендна прибутковість АКЦІЙ РОСІЙСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ

Яцковский М.М.

Магістрант, Санкт-Петербурзький Державний Економічний Університет, фінанси і кредит, цінні папери та ПФІ

АНАЛІЗ дивідендна прибутковість АКЦІЙ РОСІЙСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ

анотація

У статті досліджується дивідендна прибутковість акцій російських компаній різних секторів економіки за останні 5 років і визначені перспективні цінні папери для різних типів інвесторів.

Ключові слова: інвестиції, акції, дивідендна прибутковість, приватний інвестор, ринок цінних паперів.

Jackovskij MM

Undergraduate, Saint-Petersburg State University of Economics, Finance and Credit, Securities and Derivative Financial Instruments

ANALYSIS OF DIVIDEND YIELD OF THE SHARES OF RUSSIAN ISSUERS

Abstract

This article explores dividend yield of shares of Russian companies from different industries of economics for last 5 years and define the most attractive shares for different types of investors .

Keywords: investment, shares, dividend yield, private investor, stock market

Російський фондовий ринок пропонує велику кількість різних фінансових інструментів з усіх галузей вітчизняної економіки. Перед роздрібним інвестором стоїть завдання вибору інструменту, найбільш повно відповідає його потребам і найкраще задовольняє його інвестиційні цілі.

Одним з найбільш поширених фінансових інструментів на російському фондовому ринку є акції. Головним індикатором успіху операцій з цінними паперами є прибутковість. Прибутковість акції вважається формулою: Одним з найбільш поширених фінансових інструментів на російському фондовому ринку є акції . Повна дохідність акції залежить від різниці цін купівлі і продажу і виплачених дивідендів.

Дивіденди, як правило, виплачуються з чистого прибутку, яку компанія заробила за звітний період. Залежно від рішення зборів акціонерів частина прибутку може бути спрямована на виплату дивідендів, а інша частина реінвестований в компанію.

Розглядаючи співвідношення між дивідендною прибутковістю і прибутковістю від приросту курсової вартості акцій в історичному аспекті, було помічено, що в загальній прибутковості все більшу роль відіграє саме приріст цін акцій [1].

Співвідношення дивідендної дохідності та приросту курсової вартості -таблиця №1

Джерело: Розраховано за базою даних Міжнародної федерації фондових бірж S & P Global Market Factbook.

Як видно з таблиці, дивіденд за акціями іноземних емітентів спочатку мав більшу вагу в підсумковій прибутковості понад століття тому, на сьогоднішній день став займати меншу частку в підсумковій прибутковості. Аналогічна ситуація відбувається і з російськими акціями, дивіденди за якими невисокі (у порівнянні з рівнем інфляції).

Інформація про дивідендну політику компаній ретельно відстежуються фондовими аналітиками, менеджерами і брокерами. Припинення виплат дивідендів і небажані відхилення від сформованої дивідендної практики можуть призвести до зниження ринкової ціни акцій. З цієї причини, часто організація змушена підтримувати рівень дивідендів на стабільному рівні, незважаючи на зміни ринкової кон'юнктури. Ступінь стабільності виплати (Dividend stability index - DSI) для багатьох недосвідчених акціонерів служить своєрідним індикатором успішності діяльності компанії.

Для аналізу дивідендної дохідності були досліджені цінні папери, що входять в галузеві індекси ММВБ на 4.12.15. Дивідендна прибутковість розраховувалася як співвідношення оголошеного дивіденду до ціни акції на дату закриття реєстру.

Дивідендна прибутковість розраховувалася як співвідношення оголошеного дивіденду до ціни акції на дату закриття реєстру

Малюнок 1. - Дивідендна прибутковість акцій російських емітентів.

Дивідендна прибутковість акцій російських емітентів сильно варіюється в залежності від галузі. Так для 2010 року, що є роком закінченням світової фінансової кризи, характерні низькі дивіденди через падіння доходів російських компаній. Незважаючи на сильну волатильність дивідендів, в економіці Росії присутні галузі, традиційно характеризуються великими дивідендами. Як видно з наведеного вище малюнка, до таких галузей належать телекомунікації та хімічне виробництво.

Найбільші дивіденди з галузі телекомунікацій виявлені у таких компаній як ВАТ «Ростелеком», ВАТ «МГТС» і ВАТ «МТС». Перевагою даних компаній є можливість точного прогнозування майбутніх грошових потоків, оскільки абоненти телекомунікаційних компаній рідко змінюють операторів зв'язку і платежі досить передбачувані навіть за часів спаду економіки.

Найбільшу прибутковість серед компаній, які входять в індекс ММВБ «Хімічне виробництво» показують ПАТ "Нижнекамскнефтехим" і ПАТ «Акрон». Дані компанії стабільно показують більший дивіденд у порівнянні з іншими компаніями з цієї галузі.

Як правило, великий дивіденд по акції свідчить про «зрілості» і міцних позиціях компанії на ринку і більш низькому співвідношенні P / E. Інвестору, який бажає більшої прогнозованості своїх вкладень і в той же час мати можливість отримувати дохід за рахунок курсових коливань цін акцій слід звернути увагу на дані галузі для побудови ефективної інвестиційної стратегії.

Як показав аналіз, акції з банківського сектора і транспорту найменше придатні для інвесторів, які розраховують на дивіденд. Розпочата в 2010 році тенденція на підвищення дивідендів в банківській сфері зупинилася за цілком зрозумілих причин:

 • Кризова ситуація в економіці Росії в 2014 році;
 • Політична криза на Україні, який негативно позначився і на роботі найбільших фінансових інститутах Росії;
 • Коливання курсу рубля і його девальвація.

Найнижчу дивідендну прибутковість показують підприємства транспортної сфери. Так більшість компаній прийняло рішення не виплачувати дивіденди за 2014 рік у зв'язку зі складною економічною ситуацією і спрямувати кошти на зміцнення фінансових позицій (за винятком ПАТ «ММТП» - дивідендна прибутковість 13,124%).

Серед інших галузей економіки стійку тенденцію до зростання дивідендної дохідності мають акції компаній споживчих товарів і торгівлі - починаючи з 2010 року, середня прибутковість виросла з 1,04% до 4,71% річних. Постійний попит на продукцію і послуги компаній з цієї галузі дозволяє їм отримувати прибуток навіть під час валютних коливань і зниження доходів населення. Найвищі дивіденди в цій галузі показує ПАТ «М.відео» 2013 р -7,85% і 2014 року - 14,17%.

Для акцій компаній, що займаються видобутком корисних копалин, нафтою і електроенергетикою характерні середні для всього ринку значення дивідендної дохідності. Так після спаду економіки в 2010 році дивіденди по акціях для даних галузей становили не більше 2,2% і мали тенденцію до збільшення до 2014 року. Дивіденди за 2014 рік у даних галузях коливалися від 4% до 5%. Однак і в цих галузях є лідери за величиною дивіденду. ВАТ «Лензолото» є рекордсменом по дивідендах в галузі «метали і видобуток» - починаючи з 2010 року, дивіденд не опускався нижче значення 15% річних. В електроенергетиці можна виділити ВАТ "Е.ОН Росія" і ПАТ «Лененерго» чиї дивіденди на 2-3% стабільно вище, ніж у їхніх конкурентів.

Серед нафтогазових компаній найбільші дивіденди за 2014 рік заплатили ВАТ «Сургутнафтогаз» (привілейовані акції) - 24,4% річних, ПАТ АНК «Башнефть» (звичайні і привілейовані акції) - 6,007% і 8,712% і ПАТ «Татнефть» (привілейовані акції ) -6,83% річних.

Необхідно відзначити, що дивідендна прибутковість акцій російських емітентів відстає від рівня інфляції і в більшості випадків реальна прибутковість від інвестицій в акції з розрахунком лише на дивіденд менше нуля. Однак на ринку завжди є можливість отримання більших дивідендів. Оскільки акції компаній з різних галузей мають спільні ознаки в плані дивідендної дохідності, то можна умовно поділити їх на кілька груп, які підходять інвесторам різного типу:

 • Висока дивідендна прибутковість - акції телекомунікаційних і хімічних компаній будуть цікаві інвесторам купують цінні папери на довгу перспективу - понад 3 років, що дозволить значно збільшити вартість портфеля за рахунок реінвестування дивідендів;
 • Середня дивідендна прибутковість - акції нафтогазових, електроенергетичних та видобувних компаній. Акції таких емітентів будуть цікаві інвесторам, що інвестують на період до 3 років, або спекулянтам, які бажають отримати додатковий заробіток через коливання цін до і після дати закриття реєстрів [4]. Однак уважне вивчення цих галузей допоможе інвесторам знайти такі цінні папери, дивіденд за якими буде перевищувати середньоринковий;
 • Низька дивідендна прибутковість - акції банківського і транспортного сектора. Дивіденди в таких компаніях або малі, або відсутні і не надають великого інтересу для інвесторів.

література

 1. Фінансовий менеджмент: підручник / колектив авторів; під ред. Н.І. Берзон і Т.В. ТН.І. Берзон і Т.В. Тепловий. - М .: КНОРУС, 2014. -654 с. - (Бакалаврат)
 2. moex.com - Московська Біржа
 3. www.investfunds.ru - інформація про фондовий ринок
 4. Flash Research. Дивідендні акції після закриття реєстру [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dohod.ru/files/research/pdf/research_8.pdf (дата звернення 4.12.15)

References

 1. Finansovyj menedzhment: uchebnik / kollektiv avtorov; pod red. NI Berzona i TV TN.I. Berzona i TV Teplovoj. - M .: KNORUS, 2014. -654 s. - (Bakalavriat)
 2. www.moex.com - Moskovskaja Birzha
 3. www.investfunds.ru - informacija o fondovom rynke
 4. Flash Research. Dividendnye akcii posle zakrytija reestra [Electronic resource]. - URL: http://www.dohod.ru/files/research/pdf/research_8.pdf (Accessed 4.12.15)

Новости